Ansøgningen

Herunder kan du finde information om de formelle krav, som ansøgninger

skal leve op til for at kunne bedømmes. Efterfølgende kan du finde information om kvalitative kriterier, som ansøgninger vurderes efter. Derudover

finder du også information om de vigtigste ting, man skal huske, inden man indsender sin ansøgning.

Vurdering af gyldighed

Følgende kriterier skal være opfyldt for, at en ansøgning kan vurderes i

Nordplus. Bemærk, at der kan være særlige vilkår i de enkelte delprogrammer.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk i ansøgningssystemet

Espresso, inden ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Alle de nødvendige bilag skal medfølge – intentionserklæringer (LOI) og eventuelt budget.

Alle organisationer, der deltager i en ansøgning, inklusiv koordinatoren, skal vedlægge en korrekt udfyldt og signeret LOI. LOI’en er bevis på aftalen mellem de involverede partnere i det indsendte projekt, og manglende LOI’er fører til afvisning af ansøgningen.

Institutionen, der søger, skal have opfyldt eventuelle tidligere forpligtelser i Nordplus, som for eksempel afrapporteringer eller tilbagebetaling af ubrugte midler.

Ansøgninger til mobilitet skal have mindst to deltagere fra to forskellige Nordplus-lande.

Ansøgninger om tilskud til projekt eller netværk skal generelt have mindst tre deltagere fra tre forskellige Nordplus-lande.

Ansøgninger til projekt eller netværk i Nordplus Nordens Sprog skal have mindst to deltagere fra to forskellige lande.

Ansøgninger til Nordplus Horisontal skal have deltagere fra mindst to forskellige sektorer.

Man kan kun søge om fremtidige aktiviteter. Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter, som allerede er påbegyndt eller gennemført.

Vurderingen

Ansøgninger til Nordplus vurderes efter fire generelle aspekter: projektets

relevans, mål og indhold, organisation og gennemførelse og spredning af

resultater. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der indgår i de enkelte

aspekter. På www.nordplusonline.org kan man også finde en vejledning til,

hvordan man skriver en god ansøgning.

Relevans

– Lever ansøgningen op til de overordnede formål for Nordplus? Se dem

beskrevet i håndbogens introduktion.

– Falder ansøgningen inden for rammerne af det ansøgte program, hvad

angår målgruppe og aktivitet?

– Er der tale om et reelt tværnationalt samarbejde, hvor alle partnere

bidrager aktivt til gennemførelsen af projektet og drager nytte af resultaterne?

– Har samarbejdet en international merværdi?

Projektets mål og indhold

– Beskriver ansøgningen klare og realistiske mål og resultater?

– Er der beskrevet konkrete og relevante aktiviteter, der dækker hele projektperioden?

– Har ansøgningen et realistisk budget i forhold til de planlagte aktiviteter og de midler, som programmet har til rådighed?

– Beskriver ansøgningen, hvordan målene skal evalueres, og hvordan resultaterne skal opnås?

Organisation og gennemførelse

– Har ansøgningen en klar og realistisk plan for gennemførelsen af projektet, som fremlægger en balanceret fordeling af opgaver og ansvar

mellem partnerne?

– Er de deltagende organisationer relevante i forhold til at gennemføre de

planlagte aktiviteter og udnytte de opnåede resultater?

– Viser ansøgningen, hvordan aktiviteterne forankres i de deltagende

organisationer?

– Beskriver ansøgningen, hvordan man sikrer effektiv kommunikation og

godt samarbejde mellem deltagerne?

– Defineres de forventede effekter og fordele for deltagerne tydeligt?

Spredning af resultater

– Har ansøgningen en klar og realistisk plan for spredning af resultater,

som beskriver, hvordan man vil formidle til relevante målgrupper i projektperioden?

– Gøres resultater og produkter offentligt tilgængelige med henblik på, at

andre kan drage nytte heraf?

– Beskriver ansøgningen ideer og planer om mere langsigtede resultater?

Forberedende besøg

En god ansøgning om forberedende besøg bør beskrive:

– Projektets baggrund og motivation

-Det fremtidige projekts emne og målgruppe(r) og hvilken type projektaktivitet der er planlagt at ansøge om

– Projektets overordnede emner og målsætninger

– Projekttypen, der sigtes mod i det fremtidige projekt

– Hver enkelt organisation og i hvilken egenskab organisationen indgår i

projektet – fx organisationens særlige ekspertise og kompetencer samt

deres rolle og bidrag til projektet

– Dagsorden og program for besøget

– Sted, dato og planlagte aktiviteter

Formel tjekliste når man indsender en ansøgning

Vær opmærksom på at svare udførligt på spørgsmålene i ansøgningsskemaet i Espresso og husk at indsende ansøgningen inden

fristens udløb.

Intentionserklæring (LOI):

 • Har du vedlagt en LOI for hver organisation? (Vær opmærksom
 • på særregel for Nordplus Videregående)
 • Er LOI’en underskrevet af institutionens juridiske person og
 • projektkoordinatoren?

Partnere:

 • Er din institution en retmæssig ansøger til det pågældende
 • delprogram?
 • For ansøgninger om tilskud til projekt/netværk: Er der mindst tre

deltagende organisationer fra tre forskellige lande med i ansøgningen? For Nordplus Nordens Sprog: Er der mindst to deltagere

fra to forskellige lande?

 • For ansøgninger om tilskud til mobilitetsaktiviteter: Er der

mindst to deltagende organisationer fra to forskellige lande

med i ansøgningen?

 • For ansøgere til Nordplus Horisontal: Er der partnere fra mindst

to sektorer med i ansøgningen?

Budget:

 • Ansøgninger om støtte til projekt/netværk i Nordplus Horisontal og Nordplus Sprog skal vedlægge et budget – du kan finde en skabelon på www.nordplusonline.org. Budgettet er baseret på enhedsomkostninger til rejser og ophold samt projektstyring. Budgettet for projektaktiviteter og ekstraordinære projektaktiviteter skal afklares og motiveres i både budget og projektansøgning. Husk at budgettet er en vigtig del af vurderingen.
 • Hvis du søger projekt-/netværkstilskud under Nordplus Voksen-, Junior- og Högere Utdanning, skal du indsende en budgetskabelon baseret på faste enhedsomkostningskategorier – du kan finde disse skabeloner på www.nordplusonline.org. Det er ikke nødvendigt at medtage egenfinansiering, fordi disse tilskud er baseret på enhedsomkostninger.
 • Husk, at budgettet er en vigtig del af vurderingen.
 • Hvis du kun søger om tilskud til mobilitet, behøver du IKKE vedlægge et budget.

Adgang for skoler fra Sydslesvig

Daginstitutioner og skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig kan deltage i Nordplus. Det har været muligt siden 2018.

Ansøgningerne skal leve op til kravet om, at mindst 2 eller 3 programlande skal være repræsenteret i ansøgningen for at blive taget i betragtning.

Det betyder, at daginstitutioner og skoler fra Sydslesvig kan deltage i projektsamarbejde med uddannelsesinstitutioner fra mindst 3 programlande og med mindst

2 lande, når det gælder mobilitetsansøgninger. Daginstitutioner og skoler fra Sydslesvig kan ikke være koordinator i et projekt og må derfor deltage som partner. For

deltagere fra Sydslesvig gælder de samme mobilitetssatser som deltagere fra Danmark. Udgifterne forbundet med daginstitutionernes og skolernes deltagelse dækkes af midler, der er

særligt afsat af Danmark til dette formål inden for en samlet ramme på 200.000 danske kr. pr. år.

For yderligere information kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Danmark.

EU’s regler om statsstøtte

Tilskud fra Nordplus falder under EU’s de minimis regler for statsstøtte.

Det betyder, at hvis ansøgere opnår tilskud til aktiviteter, som kan betegnes som ”økonomisk aktivitet” i henhold til EU’s regler1, vil de blive bedt om at oplyse om tidligere modtaget statsstøtte. Dette sker for at sikre, at den fastsatte grænse på 200.000 euro i støtte per organisation over en periode på tre år overholdes.

Behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger, der falder inden for programmets rammer og mål, behandles af Nordplus administrationen gennem to uafhængige vurderinger.

Ansøgningerne modtages og behandles af det Nordplus-programkontor,

som er ansvarlig for det pågældende delprogram. Ved en eventuel tildeling

af midler, står dette kontor for kontrakten. Alle ansøgninger behandles af

mindst et andet programkontor. Programkontorerne har mulighed for at

-------------------------------------------------------------------------------------------

EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af

artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte

(Den generelle de minimis forordning). http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/

de_minimis_regulation_da.pdf