OM PROGRAMMET

Inom Nordplus Junior är det möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete,  klassutbyten, lärarutbyte samt studiebesök för lärare. Man kan även söka ett förberedande besök där man planerar ett framtida projekt.

VEM SOM KAN SÖKA

Nordplus Junior vänder sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram samt yrkesskolor/lärlingsutbildningar. Även kulturskolor med nationell eller regional läroplan i hemlandet, kan söka som koordinatorer.

Organisationer och institutioner som arbetar med eller har starka intressen inom skolutbildningsområdet i de nordiska och baltiska länderna kan delta som partner.

Elever, lärare och annan pedagogisk personal kan delta.

Klasser besöker varandra och träffas personligen i varandras miljöer. Samarbeten kring utveckling och olika former av elev- och lärarutbyten är några av aktiviteterna inom programmet

VAD DU KAN SÖKA OCH FÖR VILKET SYFTE

Ovan angivna institutioner kan söka medel genom programmet Nordplus Junior för att genomföra aktiviteter inom följande områden:

Mobilitetsaktiviteter: förberedande besök, studiebesök, klassutbyte, lärarutbyten och utbyten av pedagogisk/akademisk personal

Projektaktiviteter: projektsamarbeten kring till exempel kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder och utveckling av läroplaner

Nätverksaktiviteter: exempel på aktiviteter inom nätverk är administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat

Läs mera:

User and helpguide when applying

Nordplus - Junior - grant - template (2024)

Rapportering i Nordplus Junior

Alla mottagare av Nordplus Junior-programmet måste lämna in en slutrapport till programadministrationen en månad efter projektperiodens slut, vilket anges i kontraktet. Projekt med mer än 18 månader måste dessutom lämna in en delrapport. OBS! projekt som börjar 2023 eller senare har ingen delrapport. 

Read: User and help guide when reporting in Nordplus Junior

Finanshantering

Syftet med detta dokument är att ge råd om den allmänna ekonomiska förvaltningen av projektbidraget samt annan användbar information om ansvar och budgetjusteringar.

Läs mera: Advice on financial management for granted projects