Överordnade målsättningar för Nordplus 2023–2027:

 • stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet inklusive småbarnspedagogik och förskoleområdet och bidra till att skapa ett nordisk-baltiskt utbildningsområde,
 • stöda, utveckla, dra nytta av och sprida innovativa produkter och processer på utbildningsområdet genom ett systematiskt erfarenhetsutbyte och utbyte av god praxis,
 • bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete samt samarbete med arbetslivet, genom utvecklingsprojekt, utbyte och nätverksbyggande,
 • främja mobilitet i utbildningssyfte och utöka även digitalt utbildningssamarbete i regionen,
 • främja allas möjligheter, oavsett bakgrund och resurser, att delta i regionalt utbildningssamarbete och få nya kunskaper och utveckla färdigheter genom samarbete på organisationsnivå,
 • främja nordiska språk och nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell föreståelse mellan de nordiska och baltiska länderna,
 • stärka språkförståelsen, särskilt bland barn och unga, mellan Nordens språk, primärt mellan danska, svenska och norska och
 • stimulera intresse för, kunskaper om och föreståelsen av Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska) och Nordens teckenspråk, och
 • revitalisera nationella minoritetsspråk i Norden i ett kulturellt och inkluderande syfte

NORDPLUS HIGHLIGHT 2023-2024

Nordisk Ministerråd har vedtaget en grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig vision for den nordiske region for 2030. Visionen er, at Norden skal være den mest integrerede og bæredygtige region i verden. Nordplus støtter bl.a. denne vision ved gennem Nordplus Highlight at sætte fokus på projekter, der arbejder med temaer, der er relateret til visionen.

I 2024 sætter Nordplus fokus på ansøgninger, der relaterer sig til temaet "Styrkelse af uddannelsessamarbejde for en socialt bæredygtig fremtid". Nordplus Highlight relaterer sig til alle Nordplus programmer og til alle sektorer inden for uddannelse og læring. Konceptet "social bæredygtighed" knytter sig til alle aspekter af temaet, f.eks. sundhedsmæssig ligestilling, menneskerettigheder, kulturel kompetence og samfundets modstandsdygtighed. Integreret med dette tema er også nordisk konkurrencedygtighed baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

Nordplus ønsker at sætte fokus på projekter, der arbejder med social bæredygtighed, f.eks. ved at dele projektresultater i artikler og på seminarer og konferencer. Imidlertid er initiativer om andre temaer ligeså velkomne i Nordplus og vil blive vurderet på lige fod med ansøgninger, der omhandler Nordplus Highlight.

Målgrupper

 • De 8 deltagarländerna i Nordplus 2023–2027 är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Grönland, Färöarna (Danmark) och Åland (Finland) kan delta i hela Nordplus genom mobilitets-, projekt- och nätverksaktiviteter med Danmark, Finland och de övriga Nordplus-länderna.  
 • Programmet riktar sig till alla individer, institutioner, organisationer och grupper i Nordplus-länderna som har utbildning och livslångt lärande som huvudmål eller som arbetar inom området utbildning eller livslångt lärande.
 • Bara deltagare från de ovannämnda 8 nordiska länderna och baltiska länderna, inklusive Grönland, Färöarna (Danmark) och Åland (Finland) är berättigade till stöd från programmet. Programaktiviteterna kan ändå inkludera deltagare från andra länder, förutsatt att dessa deltar i aktiviteter med egna medel för sin del och att de följer programmets övriga bestämmelser.
 • Bara aktiviteter som äger rum i de 8 Nordplus-länderna, inklusive Grönland, Färöarna (Danmark) och Åland (Finland) är berättigade till stöd från programmet.

Läs information om de fem Nordplus programmer:

Den totala årliga Nordplus-budgeten är cirka 9,8 miljoner EURO