Om programmet

Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.

Programmet åpner for deltakelse fra alle aktører som kan samarbeide om utvikling av utdanning innen et perspektiv av livslang læring.

Hvem kan søke

Nordplus Horisontal retter seg mot institusjoner, organisasjoner og  andre aktører som arbeider  innen utdanning og livslang læring. En søknad om støtte til prosjekt- og nettverksaktiviteter fra Nordplus Horisontal skal involvere minimum to sektorer.

Dette kan være sektorer innad i utdanningssystemet, for eksempel mellom høyere utdanning og grunnopplæringen (også barnehager), eller mellom organisasjoner, institusjoner og bedrifter på tvers av offentlig, privat og/eller frivillig sektor, forutsatt at det er utdanningssamarbeid det søkes støtte til.

Programmet støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer

Type aktiviteter som kan få støtte

Nordplus Horisontal kan støtte flere ulike typer aktiviteter. Det kan være workshops/seminarer/konferanser, produksjon av materialer for undervisning, etablering av kursmoduler, distribuering og utveksling av resultater og erfaringer innenfor utdanning eller prosjekter som bygger videre på og utvider andre Nordplusstøttede prosjekter.

I utgangspunktet støtter Nordplus Horisontal de fleste aktiviteter som retter seg mot samarbeid innenfor utdanning, med unntak av individuell mobilitet. Dette må det eventuelt søkes om innenfor ett av de andre Nordplusprogrammene.

Budget model 2024