Når du skriver en søknad om støtte fra Nordplus må de følgende elementene være på plass:

 • Søknaden må samsvare med rammene og hovedmålsetningene for Nordplus
 • Aktivitetene i søknaden må dekke en eller flere av målsetningene for det aktuelle Nordplus-programmet
 • Prosjektet må ha tydelige og realistiske mål og metoder for å oppnå målene
 • Aktivitetene som planlegges må være relevante for prosjektet og dekke hele prosjektperioden
 • Søknader om prosjekt eller nettverk må ha et realistisk og godt beskrevet budsjett
 • Det må være en klar og realistisk plan for gjennomføringen av prosjektet
 • Det må være en god balanse i oppgave- og rollefordeling blant prosjektdeltakerne
 • Prosjektet må planlegge hvordan man skal sørge for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom prosjektdeltakerne
 • Prosjektets forventede effekter og fordeler for de deltakende institusjonene må defineres tydelig
 • Det må finnes plan for spredning av resultater, som dekker hvem, hvorfor og hvilke kanaler som skal benyttes. Det bør også finnes ideer og planer om mer langsiktige resultater.

Når du skriver en søknad til Nordplus kan det være nyttig å gå gjennom følgende sjekkliste:

 • Har du lagt ved en intensjonserklæring (LOI) for hver deltaker? Er disse signert av institusjonens juridiske person og prosjektkoordinator? Er alle LOI merket med korrekt søknadsnummer?
 • Kan din institusjon søke på det aktuelle delprogrammet?
 • Er det tilstrekkelig antall deltakende institusjoner fra et tilstrekkelig antall forskjellige land med i søknaden?
 • Har du lagt ved et budsjett (kun for støtte til prosjekt/nettverk, gjelder ikke mobilitetsstøtte)? Viser dette hvilke kostnader Nordplus-støtten skal dekke og hva og hvor mye som er egenfinansiert?

Hva er en god søknad

Generelle råd for en god søknad. Søknaden bør:

 • Beskrive mål og forventede resultater av prosjektet
 • Beskrive aktivitetene som skal gjennomføres
 • Beskrive fordeling av oppgaver og ansvar mellom prosjektdeltakerne
 • Vise tydelig hvordan prosjektet samsvarer med målsettingene i programmet
 • Synliggjøre aktivitetenes merverdi for partnerne og eventuelle andre
 • Ha et realistisk budsjett i forhold til tilgjengelige midler
 • Ha klare men realistiske mål for spredning av resultater
 • Vise hvordan aktivitetene er forankret i egen institusjon/organisasjon