Økonomi og tilskud

Tilskud fra Nordplus Voksen er baseret på faste satser til forskellige udgiftstyper, der er knyttet til den aktivitet, der ansøges om. Tilskud fra Nordplus betragtes som bidrag til projektets udgifter, og alle deltagende organisationer må derfor regne med en vis medfinansiering.

Medfinansieringen skal dog ikke angives eller dokumenteres hverken i ansøgning eller i afrapportering, da den indgår som en del af beregningsgrundlaget for de faste tilskudssatser.

Satssystemet bygger på den præmis, at det er gennemførelsen af aktiviteten og ikke den faktiske omkostning, der i sidste ende skal dokumenteres, hvilket giver en højere grad af økonomisk fleksibilitet i forhold til projektets gennemførsel.

Hvis partnerskabet gennemfører alle bevilligede aktiviteter (fx det bevilligede antal rejsende deltagere, den bevilligede varighed af ophold, det bevilligede antal arbejdsdage mv.), er partnerskabet berettiget til at beholde det fulde bevilligede tilskud, uanset om de faktiske omkostninger til aktiviteterne er lavere end tilskuddet. Evt. overskydende midler kan i så fald bruges på alle slags projektrelaterede aktiviteter. Hvis de faktiske omkostninger derimod er højere end det bevilligede tilskud, skal partnerskabet selv finansiere de overskydende omkostninger. Det anbefales derfor ,at partnerskabet tager bestik af det samlede medfinansieringsbehov før indsendelse af ansøgning.

Mobilitetsprojekter og samarbejdsprojekter opererer med to forskellige satssystemer, som er beskrevet nedenfor. Yderligere information om de specifikke finansielle retningslinjer for bevilgede projekter findes i vores guide “Nordplus Adult guide for reporting, documentation of activities and financial management of grants”, som sendes til alle bevilgede projekter. Guiden findes også på vores hjemmeside.

Mobilitetsprojekter

Tilskud til rejse og ophold

Tilskud til mobilitetsprojekter tildeles efter faste satser (unit costs) til rejse og ophold (overnatning/forplejning) og udregnes automatisk i ansøgningen, når oplysninger om deltagerantal, hjem- og værtsland(e) og opholdets (-enes) varighed indtastes.

SATSER FOR REJSE (PR. PERSON T/R)
Til og fra Grønland 1.300 €
Til og fra Færøerne og Island 660 €
Mellem Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland 330 €
*Indenrigs, over 500 km (t/r) 175 €

*Satsen for indenrigsrejse udgør et supplement til de øvrige satser for rejse mellem lande. Beløbet kan søges til rejse i hjemlandet, når afstanden mellem deltagers adresse og nærmeste internationale lufthavn, tog- eller busstation er mere end 250 km. Beløbet kan også søges i værtslandet, når afstanden mellem international lufthavn, tog- eller busstation i værtslandet og værtsorganisationens adresse er mere end 250 km.

SATSER FOR OPHOLD/KOST OG LOGI (PR. PERSON)
TYPE AF DELTAGER PER DAG PER UGE PER MÅNED
Voksenelever/ kursister 70 € 250 € 750 €
Undervisere og andet personale 100 € 500 € 1.350 €

Tilskuddet til ophold/kost og logi er ment som et bidrag til hele opholdet, inklusive rejsedage (normalt to rejsedage).

Tilskud til projektstyring

Formålet med tilskuddet til projektstyring er at yde et bidrag til dækning af alle typer projekt-relaterede udgifter, der er forbundet med at styre og implementere et mobilitetsprojekt.

Udgifter til projektstyring og implementering omfatter enhver udgift til at koordinere og deltage i et mobilitetsprojekt, fx regnskab, afrapportering, forberedelse af møder og aktiviteter. Derudover kan omkostninger til at forberede og deltage i virtuelle aktiviteter dækkes af tilskuddet, ligesom tilskuddet kan bidrage til at dække ekstra omkostninger til en bæredygtig implementering af projektet, fx grøn rejse.

Tilskuddet ydes som et fast beløb og er dermed uafhængigt af projektets varighed og indhold. Den koordinerende organisation tildeles et højere tilskud, da der forventeligt er flere omkostninger forbundet med at være koordinator end partner.

De følgende kriterier skal være opfyldt for at kunne modtage tilskuddet til projektstyring:

- Mobilitetsprojektet skal være af typen "Udveksling af undervisere og andet personale inden for voksenuddannelse" eller "Udveksling af voksen-elever og kursister". Forberedende besøg kan ikke tildeles tilskud til projektstyring.

- Det ansøgte tilskud til rejse og ophold skal mindst udgøre 10.000 €, eller antallet af rejsende deltagere skal mindst være 15.

TILSKUD PR. DELTAGENDE ORGANISATION TIL PROJEKTSTYRING
Koordinator: 2.000 € 
Partner:  1.000 € 

Samarbejdsprojekter

Tilskud til samarbejdsprojekter tildeles efter faste satser (unit costs) til rejser/ophold, løn til udviklingsarbejde og udgifter til projektstyring. Satserne fungerer som grundlag for at udmåle et givent tilskud, og systemet giver fleksibilitet i forhold til at flytte midler imellem og inden for bestemte udgiftstyper.

Programmet giver tilskud til tre typer udgifter:

  • Projektstyring
  • Transnationale projektmøder
  • Udviklingsarbejde

Der kan ansøges om tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med ansøgning om udviklings- og kortlægningsprojekter. Tematiske netværk kan ikke søge om tilskud til udviklingsarbejde, da de ikke sigter på produktudvikling.

Nordplus Voksen opererer ikke med et fast tilskudsloft, da ansøgere til programmet skal have mulighed for at definere deres behov for støtte ud fra en konkret projektsammenhæng. Som ansøger skal man dog være opmærksom på, at programmets budget er begrænset og ligger på ca. 1,2 mio. € om året. Der vil derfor blive foretaget en nøje vurdering af, hvorvidt det ansøgte tilskud står mål med beskrivelsen af det enkelte projekt og dets resultater. Administrationen kan foretage reduktion i en bevilling, hvis tilskudsbehovet ikke tydeligt fremgår af projektbeskrivelsen.

En gennemsnitsbevilling til et 2-årigt samarbejdsprojekt med 3-4 partnere i Nordplus Voksen er 50.000 €.

Tilskud til projektstyring

Formålet med tilskuddet til projektstyring er at yde et bidrag til dækning af alle typer projekt-relaterede udgifter, der er forbundet med at styre, implementere og formidle et projekt.

Udgifter til projektstyring og implementering omfatter enhver udgift til at koordinere og deltage i et samarbejdsprojekt, fx regnskab, afrapportering, forberedelse af møder og aktiviteter. Derudover kan omkostninger til at forberede og deltage i virtuelle aktiviteter dækkes af tilskuddet, ligesom tilskuddet kan bidrage til at dække ekstra omkostninger til en bæredygtig implementering af projektet, fx grøn rejse.

Alle samarbejdsprojekter er forpligtede til at formidle deres projektresultater til relevante eksterne målgrupper, som er defineret i projektansøgningen. Eksempler på udgifter til formidling af projektresultater er publicering af rapporter og nyhedsbreve, kampagner på sociale medier, oversættelse, websider og organisering af konferencer, seminarer og møder om projektresultater.

Vær opmærksom på, at udgifter til serviceydelser fra eksterne leverandører, fx honorarer, ikke kan ansøges særskilt, men kan dækkes af denne sats eller af institutionernes medfinansiering.

Tilskuddet ydes som et fast beløb til alle samarbejdsprojekter og er dermed uafhængigt af projektets varighed og indhold. Den koordinerende organisation tildeles et højere tilskud, da der forventeligt er flere omkostninger forbundet med at være koordinator end partner.

SATS PER DELTAGENDE INSTITUTION TIL PROJEKTSTYRING
Koordinator: 4.000 €
Partner: 2.000 €

Tilskud til transnationale projektmøder

Tilskuddet skal dække rejse og ophold for medarbejdere i de deltagende institutioner i forbindelse med møder mellem projektpartnerne i projektperioden. Møderne kan have til formål at planlægge, koordinere, følge op på og evaluere projektet. Andre former for møder, fx netværksmøder, mindre seminarer/kurser med deltagelse af partnerskabets egne medarbejdere/voksen-elever er også omfattet af denne sats.

Udgifter til større, eksterne arrangementer med deltagelse af personer uden for partnerskabet skal dækkes af tilskuddet til projektstyring, som er beskrevet ovenfor.

Vær opmærksom på, at transnationale projektmøder kun kan finde sted i programlande, der er repræsenteret i partnerskabet. De selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland tæller som selvstændige programlande i Nordplus.

Vær også opmærksom på, at satserne omfatter både rejse- og opholdsudgifter. De tager afsæt i de generelle mobilitetssatser for rejse med et mindre bidrag til ophold indberegnet.

SATS PER DELTAGER PER TRANSNATIONALT MØDE
Til og fra Grønland 1.600 €
Til og fra Færøerne og Island 960 €
Mellem Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland 630 €
*Indenrigsrejse, over 500 km (t/r) 175 € 
**Indenrigsrejse og ophold, over 500 km (t/r) 475 €

*Satsen for indenrigsrejse udgør et supplement til de øvrige satser for rejse mellem lande. Beløbet kan søges til rejse i hjemlandet, når afstanden mellem deltagers adresse og nærmeste internationale lufthavn, tog- eller busstation er mere end 250 km. Beløbet kan også søges i værtslandet, når afstanden mellem international lufthavn, tog- eller busstation i værtslandet og værtsorganisationens adresse er mere end 250 km.

** Satsen for indenrigsrejse og ophold kan søges af deltagere fra partnerorganisationer fra samme land som værtsorganisationen, hvis afstanden mellem partnerorganisationens adresse og værtsorganisationens adresse er mere end 250 km.

Tilskud til udviklingsarbejde

Tilskuddet skal dække den arbejdstid, der er brugt på at udarbejde substantielle, faglige produkter i kortlægnings- og udviklingsprojekter. Tematiske netværk kan ikke søge om dette tilskud, da de ikke sigter på at udvikle produkter.

Produkterne er beskrevet i ansøgningen og kan fx være moduler, IT-værktøjer, analyser, rapporter, open source-materialer, undervisningsmaterialer og metoder mv.

Vær opmærksom på, at arbejdstid brugt på projektarbejde, der ikke er direkte relateret til udvikling af produkter, ikke er omfattet af dette tilskud, men kan dækkes af tilskuddet til projektstyring, som er beskrevet ovenfor.

I ansøgningen skal der angives et estimeret antal arbejdsdage, der kræves af hver enkelt partner for at udvikle projektets produkt(er). Beregningen baseres på faste satser per person per arbejdsdag inden for to landegrupper.

SATS PER DELTAGER PER ARBEJDSDAG TIL UDVIKLINGSARBEJDE
Baltiske lande 125 €
Nordiske lande 250 €

Der er ikke et fast tilskudsloft for udviklingsarbejde, men det vil altid blive vurderet, om beskrivelsen af projektets udviklingsarbejde og produkter står mål med det ansøgte beløb. Det vurderes også, om projektets omfang og skala befinder sig inden for rammerne af Nordplus Voksen-programmets begrænsede budget.

Et projekt bevilges i gennemsnit 25 arbejdsdage per år per institution, og det samlede antal bevilgede arbejdsdage per institution for en fuld projektperiode overstiger kun i særlige tilfælde 40 arbejdsdage. Det skal dermed eksplicit godtgøres i ansøgningen, hvis det samlede antal arbejdsdage ligger over 40 arbejdsdage per organisation.

Udgifter som ikke kan godkendes

  • ”Overhead”-udgifter, det vil sige generelle driftsomkostninger, som ikke er direkte relateret til Nordplus-projektet
  • Køb af inventar (for eksempel computerudstyr)
  • Udgifter til ikke-nordiske eller ikke-baltiske aktører
  • Udgifter til aktiviteter uden for Norden eller Baltikum

Deltagere med særlige behov

Udgifter til voksen-elever, kursister og personale med særlige behov kan godkendes med op til 100% af de faktiske omkostninger, hvis disse omkostninger ikke dækkes af andre kilder.

På ansøgningstidspunktet er det muligt at ansøge om kendte omkostninger relateret til deltagere med særlige behov direkte i ansøgningsskemaet.

Hvis der opstår behov for ekstra tilskud til deltagere med særlige behov i løbet af projektperioden, kan der ansøges om ekstra tilskud uden for den ordinære ansøgningsrunde. En ansøgning skal i så fald rettes direkte til hovedadministratoren for Nordplus Voksen (nordplus@ufm.dk).

Eksempler på omkostninger, der kan dækkes, er udgifter til ledsager, tolk, enkeltværelse mv. Dette tilskud gælder kun for deltagere i aktiviteter, som allerede har opnået bevilling. Årsagen til omkostninger til særlige behov skal beskrives fyldestgørende i ansøgningen eller i mailen til hovedadministratoren. Inden accept af omkostninger relateret til særlige behov kan Nordplus-administrationen anmode om fremsendelse af lægeerklæring eller anden dokumentation.

I afrapporteringen skal faktura og/eller andre relevante dokumenter vedhæftes som dokumentation for faktiske omkostninger relateret til særlige behov.

Misbrug af midler

Hvis midlerne ikke er brugt i overensstemmelse med kontrakten, og/eller slutrapporten ikke er indsendt rettidigt, kan programmets hovedadministrator tilbageholde midler eller kræve midler tilbagebetalt.

Udbetaling og revision

Ansøgningen kan imødekommes fuldt ud (man får det tilskud, som man har søgt om), delvist (man får kun dækket nogle af de ansøgte aktiviteter), eller ansøgningen kan afslås.

Bevilgede projekter modtager detaljeret information om deres tilskud. Hvis det ansøgte tilskud er blevet reduceret, modtager ansøgeren information om dette samt en forklaring på reduktionen.

Tilskuddet udbetales til koordinatoren, som har ansvaret for midlerne i hele kontraktperioden. Partnerskabet bestemmer selv, hvordan de tildelte midler fordeles mellem partnerne. Tilskuddet udbetales i to rater: 80% efter indgåelse af kontrakten, og 20% efter slutrapporten er godkendt. Projekter med tilskud på mindre end 15.000 € får udbetalt 100% af midlerne ved indgåelse af kontrakten.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i Danmark vil foretage udbetalingen af midler senest 45 kalenderdage efter modtagelse af den underskrevne kontrakt.

Midlerne skal bogføres i overensstemmelse med nationale og interne forskrifter som selvstændigt projekt på institutionens eller organisationens konto, sådan at alle udbetalinger kan identificeres ved en eventuel revision.

Budget för Nordplus adult