Aktiviteter i programmet

Nordplus Högre utbildning stöder följande aktiviteter:

Mobilitet

 • Studentmobilitet
 • Lärarmobilitet

Projektaktiviteter

 • Intensivkurser
 • Gemensamma studieprogram

Utvecklingsprojekt inom högre utbildning inkluderande gemensam läro­plansutveckling och gemensamma moduler. För tvärsektoriella projekt rekommenderas att nätverken ansöker om stöd från Nordplus Horison­tal.

Nätverksmöten

 • För etablerandet och utvecklandet av nya nätverk
 • För etablerade nätverks akademiska personal för kvalitetssäkring av mobilitet, kurser och/eller intagning av nya partners

Vilka aktiviteter kan inte få stöd?

Då programmet stöder samarbete inom högre utbildning på första och andra cykel, det vill säga kandidat- och magister-nivå (bachelor/master) är samarbete på tredje cykel och forskning inte stödberättigat. Forskar­studerande och forskare kan alltså inte beviljas Nordplus stöd om inte de deltar som lärare i till exempel en intensivkurs.

Programmet stöder inte utredningar.

Mobilitet

Mobilitet är definierat som individuellt student- eller lärarutbyte mellan partnerinstitutioner i ett nätverk. Mobilitet sker också i projekt, såsom i intensivkurser, men denna form av mobilitet ska ansökas under projektakti­viteter och som en del av de totala kostnaderna för projektet i fråga.

Långtids studentmobilitet från 3-12 månader

Mobilitetsstipendier kan utdelas för 3-12 månaders heltidsstudier och prak­tik i ett annat Nordplus land. Stipendiet kan utdelas till examensstudenter som studerar för en examen på första eller andra cykel vid ett lärosäte inom högre utbildning i de deltagande länderna oberoende av nationalitet. Praktikutbytet behöver inte vara kopplat till en nätverkspartner som mottagande institution utan kan arrangeras direkt mellan studentens heminstitution och värdorganisation/företag där praktiken ska genomföras. Forskarstuderande kan inte beviljas ett Nordplus-stipendium. Stipendiet är att betrakta endast som bidrag till de extra kostnaderna som studier utom­lands medför.

Denna form av långtidsmobilitet inom Nordplusnätverk kan gärna finansieras ur andra källor (t.ex. Erasmus+). Nordplus-nätverken upp­manas att utreda möjligheterna till sådan finansiering i partnerinsti­tutionerna och hur den kunde utnyttjas för studentmobiliteten i Nord­plus-nätverket. På detta sätt kunde de begränsade Nordplusmedlen reserveras i större grad för kortvarigare mobilitet eller projekt.

Korttids studentmobilitet från 1-2 månader

Mobilitetsstipendier kan utdelas också för kortare, 1-2 månaders heltidsstu­dier och praktik i ett annat Nordplus land med samma premisser som gäller för långtidsstudentmobilitet (se ovan).

Expressmobilitet under en månad

Studenter kan också beviljas stipendier till kortare utbyte – expressmobi­litet. Minimitiden för expressmobilitet är en vecka (5 arbetsdagar). Denna form av studentmobilitet är avsedd att utvidga studenternas möjligheter att studera utomlands för kortare perioder där längre perioder är omöjliga. Avsikten med expressmobiliteten är också att uppmuntra institutionerna att motta studenter från partnerinstitutioner till sina egna kurser och sålun­da bidra till internationaliseringen hemma.

Expressmobilitetsstipendier beviljas enligt samma riktlinjer, kriterier och reg­ler som ordinarie studentmobilitet men med några undantag (se nedan).

Praktikstipendier (långtid, korttid och express) utdelas enligt samma riktlin­jer och regler som gäller ordinarie studentmobilitet med undantaget att de också kan utdelas för en mobilitetsperiod efter examination och då gäller följande regler:

– Stipendiet ska beviljas före examinationen

– Praktiken ska slutföras inom ett år efter examinationen

Följande regler gäller för alla typer av studentmobilitet:

 • Studierna/praktiken utomlands ska till fullo tillgodoräknas vid hemmain­stitutionen som en del av grundexamen/graden (undantag: praktik efter examination).
 • ECTS ska användas. Inte obligatoriskt för expressmobilitet. Utbytesperioden ska i vilket fall som helst ingå i en större studiehelhet som en del av studentens examen.
 • Nordplus-utbytet kan ske redan under första studieåret vid hemmainstitu­tionen.
 • I allmänhet betalar Nordplus-studenten inga avgifter till värdinstitu­tionen (undantag: eventuella avgifter till studentorganisationer, ansök­ningsavgifter, studieavgifter för tredjelandsstudenter, eventuella kursav­gifter).
 • Nordplus-studenten ska bo på studieorten; pendling mellan studieort och hemort är inte tillåtet.
 • Bekräftelse om mottaget stipendium ska undertecknas före utbetal­ningen (modell på www.nordplusonline.org).
 • Undervisnings-/praktikavtal ska ingås före utbytet (Learning/Training agreement). Inte obligatoriskt för expressmobilitet. Erasmus+ avtalsmodeller rekommenderas.
 • Slutrapport över utbytet ska inlämnas av studenten efter utbytet (inte obligatoriskt för expressmobilitet).

Lärarmobilitet

Akademisk personal anställda vid lärosäten inom högre utbildning i de deltagande länderna kan beviljas Nordplus-stipendium för utbyte i ett annat nordiskt eller baltiskt land oberoende av nationalitet. Uppehållet kan omfatta undervisning, handledning, utveckling av undervisningsmaterial etc. Stipendier kan också användas till aktiviteter i anslutning till praktik och samarbete med arbetslivet.

Denna form av mobilitet inom Nordplusnätverk kan gärna finansie­ras ur andra källor (t.ex. Erasmus+ som erbjuder stödmöjligheter för icke-akademisk personal). Nordplus-nätverken uppmanas att utreda möjligheterna till sådan finansiering i partnerinstitutionerna och hur den kunde utnyttjas för personalmobiliteten i Nordplus-nätverket. På så sätt sparas de begränsade Nordplus-medlen för projekt och nätverksmöten.

Minimitiden för uppehållet är 8 undervisnings-/arbetstimmar.

Följande regler gäller för lärarmobilitet:

 • Om stödet utbetalas som ett individuellt stipendium ska en bekräftelse om mottaget stipendium undertecknas före utbetalningen (modell på www.nordplusonline.org).
 • Slutrapport över utbytet ska inlämnas av bidragsmottagaren efter utbytet.

Projekt

Intensivkurser

Nordplus Högre utbildning utdelar stöd till intensivkurser mellan en vecka (fem arbetsdagar) och en månad. Kurserna kan anordnas under termins­tid eller under sommaren i form av kortkurser, symposier, master classes eller workshops. I intensivkurserna ska akademisk personal och studenter från minst tre olika länder delta. Kurserna ska ge ECTS-poäng och till­godoräknas som en del av studentens examen. Antalet ECTS-poäng ska nämnas i ansökan.

Forskarstuderande (PhD) kan fungera som lärare i en intensivkurs men som studerande på kursen är de inte berättigade till stöd från programmet.

Samma intensivkurs kan få Nordplus-stöd tre år i rad men en ny ansökan måste inlämnas varje år. Det är fördelaktigt om värden för kursen roterar.

Gemensamma studieprogram

Nordplus Högre utbildning utdelar stöd till utveckling av gemensamma studieprogram.

De gemensamma studieprogrammen definieras enligt följande i Nordplus:

 • Programmen utgör en hel utbildning och är uppbyggda enligt nationell lagstiftning.
 • Leder till en examen erkänd av nationella myndigheter.
 • Examensbevis med bilaga (Diploma Supplement) utfärdas enligt nationell lagstiftning.
 • Mobilitet är inbyggd i programmets upplägg.
 • Programmen är gemensamt utvecklade och alla kurser och studie-helheter ska ömsesidigt godkännas av de deltagande partnerna.  
 • Samarbetet styrs av undertecknade avtal som definierar målet och rollerna för de deltagande partnerna.

Dessa definitioner är slutmålsättningar men Nordplus kan ge stöd till alla utvecklingsfaser, från den första idén till färdigställandet av programmet.

Samma gemensamma studieprogram kan få stöd tre år i rad men en ny ansökan måste lämnas in varje år.

Utvecklingsprojekt

Nordplus Högre utbildning ger stöd till olika innovativa utvecklingsprojekt inom högre utbildning.

För tvärsektoriella projekt, rekommenderas att nätverken ansöker om stöd från Nordplus Horisontal. I tillägg till gemen­sam utveckling av läroplaner och gemensamma moduler kan projekten fokusera på teman som till exempel:

 • Samarbete med arbetslivet
 • Kvalitetssäkring
 • Spridning och utnyttjande av resultat från nätverk och projekt
 • Utveckling av samarbetet med andra offentliga och privata organisationer samt NGOs inom högre utbildning
 • Utveckling av nya undervisningsformer

Samma utvecklingsprojekt kan få stöd tre år i rad men en ny ansökan måste lämnas in varje år.

Nätverksmöten

Nordplus Högre utbildning utdelar nätverksstöd till två typer av möten:

 • Administrativa möten för etablering och utveckling av NYA nätverk. Nätverket definieras som nytt under tre konsekutiva år men årliga an­sökningar ska inlämnas.
 • Möten för akademisk personal i ETABLERADE nätverk för kvali­tetssäkring av mobilitet, kurser och/eller intagning av nya partners.

Möten i ETABLERADE nätverk kan få stöd från andra källor (t.ex. Erasmus+ som också erbjuder stödmöjligheter för icke-akademisk personal via Organisationsstöd (Organisational Support) och i Personalfortbildning (Staff Training), ifall mötesagendan uppfyller kriterier för denna aktivitet). Nordplus-nätverken uppmanas att utre­da möjligheterna till sådan finansiering vid partnerinstitutionerna och hur den kunde utnyttjas för personalmobiliteten i samband med nätverksmöten.