Ekonomi och bidrag

Stöd till mobilitet till nätverk beviljas enligt fastställda satser för resor och uppehälle. Ansöknings- och rapporteringssystemet (Espresso) kalkylerar det ansökta beloppet baserat på de fastställda satserna för mobilitet.

Satserna för de individuella stipendierna är maximisatser och sålunda kan nätverken själva besluta storleken på varje enskilt stipendium i förhållande till de tillgängliga medlen. Det är viktigt att avtal om utbyte och mottag­andet av stipendium ingås före själva utbytet. Transparens och jämlikhet ska vara rättesnören då storleken på stipendierna fastställs mellan part­nerinstitutionerna.

.Koordinatorn kan använda upp till 5 % av det förbrukta mobilitetsstödet till administration av mobiliteten. Beloppet ska rapporteras men inga do­kument ska bifogas slutrapporten

SATSER FÖR RESOR:  

Till och från Grönland 1.300 €
Till och från Färöarna och Island 660 €
Mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland 330 €
Inrikes, i samband med utlandsutbytet Up to 175 €

SATSER FÖR UPPEHÄLLE:                           

  PER DAG PER VECKA/ 5 ARBETSDAGAR PER MÅNAD
Studenter (kort- och långtidsmobilitet) 20 €          70 €   250 €
Studenter (expressmobilitet) 50 € 250 €   1.vecka, 100 €  2. vecka, 100 €  3. vecka 100 €
 
 
Lärare 100 € 500 € 1.350 €

Några exempel på hur stipendierna kan uträknas:

  • Studentmobilitet på 5 veckor, maximistipendium är 250 € + 70 € = 320 € + resebidrag
  • Expressmobilitet på 1 vecka (5-7 dagar), maximistipendium är 250 € + resebidrag
  • 8 dagars lärarmobilitet, maximistipendium är 500 € + 100 € = 600 € + resebidrag
  • 1 dags lärarmobilitet, maximistipendium är 100 € + resebidrag
  • 5 (arbets)dagars lärarmobilitet, maximistipendium är 500 € + resebidrag

Finansiering av projektaktiviteter och nätverksmöten

Nordplus-stödet ska ses som ett bidrag till de reella kostnaderna för aktiviteterna i de deltagande länderna. Fr.o.m. utlysningen 2021, bidrag för projektaktiviteter och nätverksmöten tilldelas enligt fasta enhetskost­nader för följande budgetkategorier: resor, uppehälle samt organisa­tionsstöd och utvecklingsarbete när tillämpligt. Organisationsstödet är tänkt att täcka admi­nistrativa kostnader kopplade till implementeringen, koordineringen och deltagandet i en projektaktivitet. Stödet för utvecklingsarbete är avsett att täcka arbetstimmar som lagts på att utvecklingsarbete som är nödvändigt för projektet. Fasta enhetskostnader används endast i ansökan. Bidrag som beviljats ska däremot användas baserat på faktiska kostnader. Bidragsmottagare kan fritt använda de medel som beviljats för det ifrågavarande projektet mellan de olika budgetkategorierna enligt behov. Det maximala stödet per projekt är 100 000 euro.

Budgetmallarna

Vid ansökan av projektaktivitet eller nätverksmöte ska färdiga budgetmallar användas. Dessa mallar finns tillgängliga i ansökan inom Espresso och även på nordplusonline.org. Det finns två typer: en för intensivkurser och en annan gemensam för utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och nätverksmöten.

Budgetmallarna beräknar automatiskt summorna baserat på uppgifter som fylls i. Sedan ska dessa summor matas in i onli­ne-ansökan inom Espresso. Det är viktigt att samma summor som finns i de till ansökan bifogade budgetmallarna matas in i Espresso. Projektakti­viteter och nätverksmöten utan bifogade budgetmallsdokument kommer inte att finansieras.

Icke godkända kostnader

  • Overhead-kostnader, såsom allmänna ospecificerade kostnader som inte är direkt kopplade till Nordplus-projektaktiviteter
  • Kontorsutrustning (såsom IT-utrustning och fasta inventarier)
  • Kostnader för deltagare från icke-nordiska eller icke-baltiska organisa­tioner
  • Kostnader för aktiviteter utanför Norden eller Baltikum

Deltagare med särskilda behov

Kostnader för deltagare med särskilda behov kan täckas upp till 100 procent. Ifall det uppstår behov för extra stöd kan koordinatorn ansöka om extra stöd även utanför den ordinarie ansökningsfristen. Ansökan ska då sändas direkt till Utbildningsstyrelsen i Finland. Stödet kan täcka till exempel utgifter för stödperson, tolk eller liknande. Var god, kontakta Utbildningsstyrelsen i god tid före det planerade utbytet.

Kontraktsperiod

Medlen för mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter utbetalas för en fast kontraktsperiod. Perioden startar 15 maj och slutar 1 oktober följande år. Slutrapporten måste vara inlämnad inom 30 dagar efter kontraktsperio­dens slut.

Utbetalning och revision

Nätverket/projektet kan tilldelas full finansiering (hela det ansökta belop­pet), delvis finansiering (endast några av de ansökta aktiviteterna finan­sieras eller budgeten reduceras pga. icke stödberättigade kostnader eller felaktiga beräkningar), eller hela ansökan avslås. Alla ansökare skickas detaljerad information om bevillningen. Om endast en del av ansökan be­viljas får ansökaren information om detta och orsakerna till reduceringen.

Nordplus stödet utbetalas till koordinatorn, som är ansvarig för medlen under hela kontraktsperioden. De beviljade medlen ska bokföras enligt na­tionella/interna föreskrifter som ett eget projekt på institutionens konto. Nätverket/projektet fördelar de beviljade medlen enligt interna överens­kommelser mellan partnerinstitutionerna. Alla medel utbetalas efter att kontraktet är undertecknat och returnerats till Utbildningsstyrelsen.

Avvikande användning av stöd

Ifall stödet inte används som kontraktet förutsätter och/eller rapporter inte levererats enligt vad som överenskommits, kräver Utbildningsstyrel­sen att stödet återbetalas.

Budget för intensivkurs 2023

Budget för utvecklingsprojekt, gemensamt studieprogram, nätverksstöd 2023