Ekonomi och bidrag

Stöd till mobilitet till nätverk beviljas enligt fastställda satser för resor och uppehälle. Ansöknings- och rapporteringssystemet (Espresso) kalkylerar det ansökta beloppet baserat på de fastställda satserna för mobilitet.

Satserna för de individuella stipendierna är maximisatser och sålunda kan nätverken själva besluta storleken på varje enskilt stipendium i förhållande till de tillgängliga medlen. Det är viktigt att avtal om utbyte och mottag­andet av stipendium ingås före själva utbytet. Transparens och jämlikhet ska vara rättesnören då storleken på stipendierna fastställs mellan part­nerinstitutionerna.

.Koordinatorn kan använda upp till 5 % av det förbrukta mobilitetsstödet till administration av mobiliteten. Beloppet ska rapporteras men inga do­kument ska bifogas slutrapporten

SATSER FÖR RESOR:  

Till och från Grönland 1.300 €
Till och från Färöarna och Island 660 €
Mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland 330 €
Inrikes, i samband med utlandsutbytet Up to 175 €

SATSER FÖR UPPEHÄLLE:                           

  PER DAG PER VECKA/ 5 ARBETSDAGAR PER MÅNAD
Studenter (kort- och långtidsmobilitet) 20 €          70 €   250 €
Studenter (expressmobilitet) 50 € 250 €   1.vecka, 100 €  2. vecka, 100 €  3. vecka 100 €
 
 
Lärare 100 € 500 € 1.350 €

Några exempel på hur stipendierna kan uträknas:

  • Studentmobilitet på 5 veckor, maximistipendium är 250 € + 70 € = 320 € + resebidrag
  • Expressmobilitet på 1 vecka (5-7 dagar), maximistipendium är 250 € + resebidrag
  • 8 dagars lärarmobilitet, maximistipendium är 500 € + 100 € = 600 € + resebidrag
  • 1 dags lärarmobilitet, maximistipendium är 100 € + resebidrag
  • 5 (arbets)dagars lärarmobilitet, maximistipendium är 500 € + resebidrag

Finansiering av intensivkurser, projektaktiviteter och nätverksmöten

Nordplus-stödet ska ses som ett bidrag till de verkliga kostnaderna för aktiviteterna i de deltagande länderna. Det maximala stödet per projekt är 100 000 euro. Samma projekt kan få fortsatt stöd i max. tre utlysningar i rad, alltså totalt 300 000 euro. Samma intensivkurs kan också få stöd tre gånger i rad.

För att förenkla ansökningsprocessen för ansökaren, används fasta enhetskostnader som automatiskt kalkylerar beloppet som kan ansökas. Det beviljade beloppet utbetalas däremot som en klumpsumma som kan användas fritt för resor, uppehälle, organisering och i projekt till utvecklingsarbete på basen av verkliga kostnader. Ifall det vid implementeringen sker större ändringar i projektplanerna och behovet av användningen av stödet ändras, ska nätverkskoordinatorn kontakta huvudadministratören (Utbildningsstyrelsen).

Budgetmallarna

Vid ansökan av projektaktivitet eller nätverksmöte ska färdiga budgetmallar användas. Dessa mallar finns tillgängliga i ansökan inom Espresso och även på nordplusonline.org. Det finns två typer: en för intensivkurser och en annan gemensam för utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och nätverksmöten.

Budgetmallarna beräknar automatiskt summorna baserat på uppgifter som fylls i. Sedan ska dessa summor matas in i onli­ne-ansökan inom Espresso. Det är viktigt att samma summor som finns i de till ansökan bifogade budgetmallarna matas in i Espresso. Projektakti­viteter och nätverksmöten utan bifogade budgetmallsdokument kommer inte att finansieras.

Icke godkända kostnader

  • Overhead-kostnader, såsom allmänna ospecificerade kostnader som inte är direkt kopplade till Nordplus-projektaktiviteter
  • Kontorsutrustning (såsom IT-utrustning och fasta inventarier)
  • Kostnader för deltagare från icke-nordiska eller icke-baltiska organisa­tioner
  • Kostnader för aktiviteter utanför Norden eller Baltikum

Deltagare med särskilda behov

Kostnader för deltagare med särskilda behov kan täckas upp till 100 procent. Ifall det uppstår behov för extra stöd kan koordinatorn ansöka om extra stöd även utanför den ordinarie ansökningsfristen. Ansökan ska då sändas direkt till Utbildningsstyrelsen i Finland. Stödet kan täcka till exempel utgifter för stödperson, tolk eller liknande. Var god, kontakta Utbildningsstyrelsen i god tid före det planerade utbytet.

Kontraktsperiod

Medlen för mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter utbetalas för en fast kontraktsperiod. Perioden startar 15 maj och slutar 1 oktober följande år. Slutrapporten måste vara inlämnad inom 30 dagar efter kontraktsperio­dens slut.

Utbetalning, revision och rapportering

Nätverket/projektet kan tilldelas full finansiering (hela det ansökta beloppet), delvis finansiering (endast några av de ansökta aktiviteterna finansieras eller budgeten reduceras pga. icke stödberättigade kostnader eller felaktiga beräkningar), eller hela ansökan avslås. Alla ansökare skickas information om beslutet. Om endast en del av ansökan beviljas får ansökaren information om detta och orsakerna till reduceringen genom att kontakta huvudadministratören.

Efter att kontraktet har undertecknats och returnerats till Utbildningsstyrelsen utbetalas hela Nordplus stödet till koordinatorn som är ansvarig för medlen under hela kontraktsperioden. Nätverket/projektet fördelar de beviljade medlen enligt interna överenskommelser mellan partnerinstitutionerna.

De beviljade medlen ska bokföras enligt nationella/interna föreskrifter som ett eget projekt på den koordinerande institutionens konto så att alla transaktioner kan identifieras vid en eventuell revision. All dokumentation ska bevaras i minst fem år efter kontraktsperiodens slut.

Vid rapportering av de beviljade medlen behöver koordinatorn icke bifoga någon finansiell dokumentation.

Avvikande användning av stöd

Ifall stödet inte används som kontraktet förutsätter och/eller rapporter inte levererats enligt vad som överenskommits, kräver Utbildningsstyrel­sen att stödet återbetalas.

Budget för intensivkurs 2024

Budget för utvecklingsprojekt, gemensamt studieprogram, nätverksstöd 2024