Tilskudd til prosjekter og nettverk

Nordplus-støtte er et bidrag til å dekke de reelle kostnadene for prosjektaktivitetene. Nordplus Horisontal gir støtte til fire typer kostnader:

  • Prosjektstyring
  • Reise og opphold
  • Prosjekt- og nettverksaktiviteter
  • Ekstraordinære prosjektaktiviteter (inkludert særlige behov)

Støtte til prosjektstyring og til reise og opphold er basert på faste enhetssatser, mens støtte til prosjekt-aktiviteter og ekstraordinære prosjektaktiviteter er basert på faktiske kostnader.

Søknader til Nordplus Horisontal skal inneholde et budsjett med oversikt over de beregnede totale kostnadene for aktivitetene og hvordan kostnadene planlegges dekket. Man må bruke budsjettmalen som er lenket til i søknadsskjemaet. Man kan også finne den her.

Nordplus Horisontal opererer ikke med noen øvre budsjettgrense, fordi det er ønskelig at søkerne selv skal ha mulighet til å definere finansieringsbehovet i hvert enkelt prosjekt. Søkere må likevel være oppmerksomme på at Nordplus Horisontal har et begrenset budsjett og at det årlig deles ut om lag 1 million euro til sammen. Det blir derfor foretatt en grundig vurdering av hvorvidt beløpet det søkes om står i forhold til beskrivelsen av det enkelte prosjektet, dets aktiviteter og resultater. Nordplus-administrasjonen kan redusere tildelingen til et prosjekt som får støtte, hvis støttebehovet ikke framgår tydelig av prosjektbeskrivelsen.

  • Støtte til prosjektstyring

Formålet med bevilgningen er å dekke administrative kostnader og utgifter. Administrative utgifter kan være enhver form for kostnad ved koordinering og deltakelse i et prosjekt, slik som arbeidstimer, regnskapsføring, rapportering, møtevirksomhet, osv.

Bevilgningen er et engangsbeløp og dermed uavhengig av prosjektets varighet, type og innhold. Tilskuddet utløses automatisk per deltakende organisasjon (inntil syv). Den koordinerende institusjonen tildeles en høyere sats, da det forutsettes større administrative omkostninger ved å koordinere et prosjekt. Hverken koordinator eller partnere behøver å fremlegge dokumentasjon på administrative kostnader.

SATS PER DELTAKENDE INSTITUSJON FOR PROSJEKTSTYRING
Koordinator 4000  €
Partnere (inntil 6) 2000  €
  • Støtte til reise og opphold

Bevilgning til reise og opphold (kost og losji) gjelder for ansatte ved institusjoner som deltar i prosjektet og gis til møter mellom prosjektpartnere for planlegging, oppfølging eller koordinering av prosjektet. Andre møteformer, som for eksempel nettverksmøter, konferanser, seminarer og kurs, dekkes også. Bevilgningen er basert på faste satser.

SATSER REISE OG OPPHOLD PER PROSJEKTDELTAKER
Til eller fra Grønland 1 600  €
Til eller fra Færøyene og Island 960  €
Mellom Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Norge, Sverige og Åland 630  €
*Innenlandsreise, mer enn 250 km (en vei) 175 €
** Innenlandsreise for nasjonale møter, mer enn 250 km (en vei) 475  €

*Sats for innenlandsreise er et tillegg til internasjonal reise i tilfeller hvor avstanden fra prosjektdeltakers hjemsted til nærmeste internasjonale flyplass, tog- eller busstasjon i hjemlandet er mer enn 250 km.

** I tilfeller der det er flere deltakende institusjoner fra samme land, kan det gis reisestøtte mellom disse, dersom avstanden er mer enn 250 km hver vei.

  • Støtte til prosjekt- og nettverksaktiviteter

Utgifter for prosjektaktiviteter er basert på faktiske kostnader. Det kan søkes om dekning av kostnader i forbindelse med aktivitetene som skal utføres innenfor rammen av prosjektet. Følgende kostnader kan være aktuelle: workshops, seminarer, konferanser, studier og analyser, produksjon, oversettelse, publisering og distribuering. Merk at støtten til prosjekt- og nettverksaktiviteter ikke skal omfatte arbeidstimer, som man søker om under Støtte til ekstraordinære prosjektaktiviteter og begrunner i søknaden.

  • Støtte til ekstraordinære prosjektaktiviteter og særlig behov

Det er mulig å søke om ekstra bevilgning, utover prosjektstyringsstøtten, til dekning av kostnader i forbindelse med særlig forskningsbaserte eller arbeidskrevende prosjekter, inkludert utviklingsarbeid direkte knyttet til prosjektets formål. Det må redegjøres for og begrunnes hvorfor prosjektstyringsstøtten ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Andre årsaker for å søke ekstraordinær prosjektstøtte kan også være til stede, og må i så fall redegjøres grundig for i søknaden.

Kostnader som omfatter deltakere med nedsatt funksjonsevne, kan godkjennes med inntil 100 prosent. Dersom et behov for ekstra støtte til aktører med nedsatt funksjonsevne oppstår, kan nettverket/prosjektet søke ekstra støtte utenom den ordinære søknadsfristen. Søknaden skal rettes direkte til det Nordplus programkontor som er ansvarlig for det aktuelle delprogrammet. Legeerklæring må vanligvis legges ved. Slik støtte kan dekke for eksempel utgifter til ledsager, tolk eller lignende. Regelen gjelder bare for deltakere i aktiviteter som allerede har fått tildeling.

Kostnader som ikke godkjennes

 Vær oppmerksom på at følgende kostnader ikke dekkes av Nordplus:

”Overhead”-kostnader, det vil si generelle driftskostnader som ikke er direkte relatert til Nordplus-prosjektet

Innkjøp av kontorrekvisita (for eksempel datautstyr og annet inventar) Kostnader for ikke-nordiske og ikke-baltiske aktører

Kostnader for aktiviteter utenfor Norden og Baltikum

Misbruk av midler

Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med kontrakten, og/eller sluttrapport ikke er sendt i samsvar med kontrakten, kan hovedadministrator holde tilbake midler, eller kreve midlene tilbakebetalt.

Utbetaling og revisjon

Alle søkere mottar et vedtaksbrev med detaljert informasjon om utfallet av søknaden. Søkere kan motta fullt tilskudd (det omsøkte beløpet), delvis innvilget tilskudd (kun tildelt støtte til noen aktiviteter eller at budsjettet er redusert pga ikke-støtteberettigede kostnader eller unøyaktige beregninger), eller avslag.

Midlene utbetales til koordinator for nettverket eller prosjektet, som har ansvar for tildelingen under hele kontraktsperioden. Nettverket/prosjektet bestemmer selv hvordan de tildelte midlene skal fordeles mellom partene. Midlene utbetales i to omganger: 80 prosent etter kontraktsinngåelsen og 20 prosent etter at sluttrapporten er godkjent.

Midlene skal bokføres i samsvar med nasjonale/interne forskrifter som et eget prosjekt på institusjonens/organisasjonens konto, slik at alle utbetalinger kan synliggjøres ved en eventuell revisjon.

Budget mall

Horisontal budget mall 2024