Aktiviteter i programmet

I Nordplus Nordens Sprog kan man søge tilskud til følgende aktiviteter:

Projekter og netværk

Projekter og netværk baserer sig på samarbejde mellem mindst to organisationer fra 2 nordiske og/eller baltiske lande. Man kan opnå tilskud til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektaktiviteter inden for sprogområdet.

Følgende aktiviteter kan gennemføres indenfor rammerne af Nordplus Nordens Sprog:

 • Metoder til at inkludere nabosprogsindlæring i skolen
 • Læreplanudvikling med hensyn til nordiske sprogs plads i skolesystemerne
 • Folkeligt oplysningsarbejde
 • Konferencer
 • Kurser
 • Publikationer
 • Sprogteknologiske projekter
 • Udvikling og udgivelse af læremidler og undervisningsmaterialer

Man kan søge om tilskud til et projekt/netværk med et forløb på op til 2 år.

Forberedende besøg

Sigtet med forberedende besøg er at understøtte forberedelsen og udarbejdelsen af projekter og ansøgninger indenfor Nordplus Nordens Sprog.

Man kan søge tilskud til rejse og ophold i forbindelse med deltagelse i fælles møder mellem organisationer fra forskellige lande med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder og planlægge en konkret ansøgning til den kommende ansøgningsfrist til Nordplus Nordens Sprog.

Der kan almindeligvis gives tilskud til ét forberedende møde af maksimalt fem dages varighed inklusiv rejsetid med deltagelse af op til to repræsentanter fra hver organisation. Én af de deltagende organisationer fungerer som vært ved det forberedende møde. Der kan kun søges tilskud til dækning af de tilrejsende organisationers rejseomkostninger.

Derudover skal ansøgningen beskrive følgende elementer:

 • Et detaljeret program for det planlagte besøg
 • Det fremtidige projekts baggrund og motivation samt overordnede emner og målsætninger
 • Hver organisations bidrag og kompetencer i forhold til det fremtidige projekt

Aktiviteten skal gennemføres inden for en periode på et år.