Økonomi og tilskud

Nordplus-tilskud er et bidrag til dækning af omkostninger til projekt- og netværksaktiviteter. Tilskud til projektledelse samt rejse og ophold er baseret på faste enhedsomkostninger. Tilskud til projektaktiviteter og ekstraordinære projektaktiviteter er baseret på faktiske omkostninger.

Ansøgninger til Nordplus Nordens Sprog skal indeholde et budget med oversigt over de beregnede samlede udgifter til aktiviteterne, og hvordan udgifterne planlægges at skulle dækkes. Ansøgere skal bruge budgetmodellen på www.nordplusonline.org.

Nordplus Nordens sprog ​​definerer ikke en maksimal tildelingsgrænse for projektaktiviteter eller ekstraordinære projektaktiviteter, men foretrækker i stedet at lade ansøgerne selv definere deres behov for finansiering til et givet projekt. Som ansøger skal man dog være opmærksom på, at programmet har et begrænset budget til rådighed, ca. 0,6. mio euro årligt. Der vil derfor blive foretaget en nøje vurdering af, om det ansøgte tilskud står mål med beskrivelsen af det enkelte projekt og dets resultater. Administrationen kan foretage reduktion i en bevilling, hvis tilskudsbehovet ikke tydeligt fremgår af projektbeskrivelsen.

I Nordplus Nordens Sprog gives der ikke tilskud til individuel mobilitet med undtagelse af forberedende besøg beskrevet nedenfor, hvor faste rejse-

satser skal anvendes. For projekter og netværk er rejser og ophold (logi/pension) baseret på faste enhedsomkostninger, og disse vil blive godkendt, så længe udgifterne er relateret til projekt- eller netværksaktiviteter.

Tilskud til forberedende besøg

Tilskud til forberedende besøg tildeles efter faste satser til rejse og ophold (overnatning/forplejning) og udregnes automatisk i ansøgningen, når oplysninger om deltagerantal, hjem- og værtsland(e) og opholdets (-enes) varighed indtastes.

SATSER FOR REJSE (PR. PERSON)
Til og fra Grønland 1.300 €
Til og fra Færøerne og Island 660 €
Mellem Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland 330 €
*Indenrigs, over 500 km (t/r) 175 €

*Satsen for indenrigsrejse udgør et supplement til de øvrige satser for rejse mellem lande. Beløbet kan søges, når afstanden mellem deltagers hjemby og nærmeste internationale lufthavn, tog- eller busstation i eget land er mere end 250 km.

OPHOLD/KOST OG LOGI PER DELTAGER
  PER DAG
Deltager 100 €

Tilskud til projekter og netværk

Programmet giver tilskud til fire typer omkostninger:

 • Projektledelse
 • Rejser og ophold
 • Projektaktiviteter
 • Ekstraordinære projektaktiviteter (inklusive særlige behov)
 1. Tilskud til projektstyrning og administrationsudgifter

Formålet med bevillingen er at dække de administrative omkostninger og udgifter. Administrative udgifter kan være enhver form for omkostninger ved koordinering og deltagelse i et projekt såsom regnskab, rapportering, møder mv.

Bevillingen er et engangsbeløb og dermed uafhængig af projektets varighed, art og indhold. Tilskuddet udløses automatisk pr. deltagende organisation. Den koordinerende institution tildeles en højere sats, da der er forudset større administrative omkostninger ved koordinering af et projekt. Hverken koordinatorer eller partnere behøver at fremlægge underbyggende dokumentation for administrative udgifter.

SATSER PER DELTAGENDE INSTITUTION FOR PROJEKTSTYRING
Koordinator: 4000 €
 Partner: 2000 €
 • Tilskud til rejser og ophold

Bevilling til rejser og ophold til personale fra deltagende institutioner til møder mellem projektpartnere til planlægning, opfølgning eller koordinering af projektet. Andre mødeformer, f.eks. netværksmøder, konferencer, seminarer, kurser etc. dækkes også af denne enhedspris.

SATSER FOR REJSE (PR. PERSON)
Til og fra Grønland 1.600 €
Til og fra Færøerne og Island 960 €
Mellem Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland 630 €
*Indenrigs, over 500 km (t/r)  175 €
** Indenrigs, rejse og ophold, landsmøder, over 500 km (t/r) 475 €

*Satsen for indenrigsrejse udgør et supplement til de øvrige satser for rejse mellem lande. Beløbet kan søges, når afstanden mellem deltagers hjemby og nærmeste internationale lufthavn, tog- eller busstation i eget land er mere end 250 km (en vej).

**Enhedsomkostninger for indenrigsrejser og ophold kan også søges for deltagere fra partnerinstitution(er) i samme land som værtsinstitutionen, hvis afstanden er mere end 250 km (en vej).

 • Tilskud til projektaktiviteter

Udgifter til projektaktiviteter er baseret på reelle omkostninger. Her kan du søge omkostninger i forhold til de aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne af Nordplus Nordisk Sprog-projekt og kan omfatte udvikling af metode- eller skoleplaner, informationskampagner, konferencer, seminarer, publikation, udvikling af sprogteknologi, udvikling og udgivelse af pædagogiske hjælpemidler og undervisningsmaterialer mv.

Bemærk, at støtten til Projektaktiviteter ikke bør omfatte arbejdstimer, som skal søges under Ekstraordinære Projektaktiviteter og motiveres i overensstemmelse hermed i ansøgningen.

 • Tilskud til ekstraordinære projektaktiviteter og særlige behov

Der er mulighed for at søge om ekstra bevilling til dækning af udgifter forbundet med forskningsbaserede eller arbejdstunge projekter, herunder udviklingsarbejde af enhver art, der er direkte relateret til programmets formål. Andre grunde til at ansøge om ekstraordinære projektaktiviteter kan findes, men skal motiveres i overensstemmelse hermed i ansøgningen.

Udgifter til deltagere med særlige behov kan godkendes op til 100%. Hvis der opstår behov for ekstra tilskud til deltagere med særlige behov, kan netværket/projektet ansøge om tilskud hertil udenfor den ordinære ansøgningsrunde. Ansøgningen skal rettes direkte til det Nordplus programkontor, som er ansvarlig for Nordplus Nordens Sprog. Lægeerklæring skal vedlægges. Ekstra tilskud kan for eksempel gives til at dække udgifter til en ledsager, tolk eller lignende.

Reglen gælder kun for deltagere i aktiviteter, som allerede har fået tilskud.

Udgifter som ikke kan godkendes

Bemærk, at følgende omkostninger muligvis ikke dækkes af Nordplus:

 • ”Overhead”-udgifter, det vil sige generelle driftsomkostninger, som ikke er direkte relateret til Nordplus-projektet
 • Inventar (for eksempel computerudstyr)
 • Udgifter til ikke-nordiske eller ikke-baltiske aktører
 • Udgifter til aktiviteter udenfor Norden eller Baltikum

Misbrug af midler

Hvis midlerne ikke er brugt i overensstemmelse med kontrakten og/eller slutrapporten ikke er indsendt rettidigt, kan programmets hovedadministrator tilbageholde midler eller kræve midler tilbagebetalt.

Udbetaling og revision

Ansøgere kan modtage fuldt tilskud (det ansøgte beløb), delvist tilskud (kun nogle af de aktiviteter, der ansøgte får tilskud, eller budgettet reduceres på grund af ikke-støtteberettigede omkostninger eller unøjagtige beregninger), eller hele ansøgningen kan afvises. Alle ansøgere modtager detaljerede oplysninger om det tilskud, de har fået. Hvis der kun er givet et delvis tilskud, modtager ansøgeren oplysninger om dette og årsagerne til reduktionen.

Midlerne udbetales til koordinatoren for netværket eller projektet, som har ansvaret for midlerne i hele kontraktperioden. Netværket/projektet bestemmer selv, hvordan de tildelte midler fordeles mellem partnerne. Tilskuddet udbetales af to omgange: 80% efter indgåelsen af kontrakten og 20% efter slutrapporten er godkendt. Projekter med tilskud på mindre end 15.000 euro modtager 100% af midlerne ved indgåelsen af kontrakten.

Midlerne skal bogføres i overensstemmelse med nationale og interne regler, som et separat projekt på institutionens eller organisationens konto, sådan at alle udbetalinger kan identificeres ved en eventuel revision.

Budget mall

Budget mall för Nordiska språk (2024)