Aktiviteter inom programmet

Nordplus Junior ger stöd till följande aktiviteter:

 • Mobilitet
 • Projekt
 • Nätverk

Mobilitetsaktiviteter kräver ett samarbete mellan åtminstone två partners (inklusive koordinatorn) från två olika Nordplusländer. Följande aktiviteter är giltiga:

 1. Förberedande besök

Målet för förberedande besök är att institutioner får möjlighet att planera och förbereda ett kommande långsiktigt samarbete, och att formulera en ansökan för Nordplus junior. Huvudprincipen är att en av de deltagande institutionerna fungerar som värd för mötet. Det är möjligt att söka bidrag för max ett möte med två deltagande lärare per land. För värdorganisationen utgår inget mobilitetsbidrag. Förberedande besök går inte att kombinera med andra mobilitetsaktiviteter eller utvecklingsprojekt.

Giltiga deltagare: Lärare och annan pedagogisk personal.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period av 1 år.

Aktivitetslängd: Förberedande besök kan pågå i högst 5 dagar, inklusive 2 resdagar.

 • Lärarutbyten

Personal inom de giltiga målgrupperna kan söka för olika former av lärarutbyten, till exempel att undervisa på en annan skola, jobbskuggning, studiebesök inom projektet, eller erfarenhetsutbyten där lärarna tar del av utbildningen i de andra länderna. Utbytet kan ske mellan två och flera skolor.

Giltiga deltagare: Lärare och annan pedagogisk personal.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period av 1–2 år.

Aktivitetslängd: Utbytet kan vara från en vecka, 5 dagar (minst 3 arbetsdagar och 2 resdagar) upp till 2 år.

      C. Klassutbyten

Ett elevutbyte kan gälla grupper av elever eller klasser från åtminstone två deltagande länder i Nordplus som vill samarbeta kring ett gemensamt tema inom någon eller några av målsättningarna i Nordplusprogrammet. Det gemensamma samarbetstemat ska ha ett pedagogiskt innehåll och kopplas till läroplanerna. Projekten kan innehålla inslag av praktik och teoretiska studier. Alla deltagande partners förutsätts ha nytta och behållning av samarbetet.

Bidrag kan ges för maximalt 30 elever per skola och två medföljande lärare per tio elever. Reser man med färre elever än 10 kan två medföljande lärare beviljas.

Giltiga deltagare: Elever och medföljande lärare.

Projektperiod: Genomföras antingen inom 1 år eller maximalt 2 år – fördelningen av antal elever per år, bör beskrivas så långt det är möjligt i ansökan.

Aktivitetslängd: Utbytet kan vara från 5 dagar (minst 3 arbetsdagar och 2 resdagar) upp till 3 veckor.

Exempel: Två skolor från två olika Nordplusländer samarbetar kring ett klassutbyte. Varje skola kan få mobilitetsbidrag för 30 elever och 6 medföljande lärare. De kan då välja att genomföra dessa totalt 72 utbyten under ett år. Men de kan också välja att sprida utbytena under en längre period – maximalt två år. Den önskade perioden för genomförandet (1 – 2 år) måste anges i ansökan.

D. Studiebesök

Skolor och utbildningsförvaltningar kan arrangera studiebesök till andra skolor, utbildningsorganisationer, forskningscentra, myndigheter, skolhuvudmän och företag etc. Besöket ska bidra till ny kunskap, erfarenheter och perspektiv relevanta för professioner inom utbildningssektorn.

Bidrag kan beviljas för minst 2 och maximalt 8 personer/besök och organisation.

Giltiga deltagare: Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal samt personal på utbildningsförvaltningar.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period av 1 år.

Aktivitetslängd: Ett studiebesök kan pågå i 1-3 dagar.

Ansökningsomgång: Studiebesök är en ny aktivitet som introduceras i den nya programperioden 2023–2027. Datum för ansökningsomgången kommer att publiceras på nordplusonline.org.

Utvecklingsprojekt

Ansökningar för stöd gällande utvecklingsprojekt kräver en överenskommelse mellan minst tre organisationer från tre olika deltagande länder.

Skolor kan bilda projektsamarbeten kring ett specifikt tema som överensstämmer med målsättningarna i Nordplus och för de deltagande organisationernas utvecklingsbehov. Projektsamarbeten är långsiktiga projekt med mål att ge skolor möjligheter att bland annat utveckla pedagogiska och didaktiska metoder. Projekten ska vidga perspektiven på de valda temana.

Några exempel på områden för projektsamarbeten:

 • Kvalitetssäkring
 • Spridning av projektresultat
 • Utveckling och förbättring av pedagogiska och/eller didaktiska metoder
 • Utveckling av läroplaner

Det är också möjligt för olika grupper, organisationer eller institutioner att bilda nätverk som samarbetar inom utbildningssektorn. I tematiska nätverk utbyter deltagare kunskap och erfarenhet kring ett gemensamt utvecklingsområde, ämne eller utmaning. De deltagande aktörerna kan arbeta med ett gemensamt tema eller en gemensam frågeställning inom ramarna för Nordplus målsättningar. Detta kan generera nya idéer och förslag till framtida initiativ.

Några exempel på aktiviteter inom nätverksstöd:

 • Administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk
 • Informationsaktiviteter
 • Spridning av resultat, till exempel spridningsseminarier

Utvecklingsprojekt kan söka bidrag för maximalt två år.