Aktiviteter inom programmet

Nordplus Junior ger stöd till följande aktiviteter:

 • Mobilitetsaktiviteter
 • Utvecklingsprojekt

Alla projekt måste ha ett tydligt formulerat mål, ett förväntat resultat samt överensstämma med Nordplusprogrammets övergripande målsättningar. Varje projekt måste vara relevant för de deltagande organisationerna, identifiera utvecklingsbehoven inom deltagande organisationer och tydliggöra det internationella mervärdet. Alla aktivitetstyper kan kombineras med varandra i samma ansökan (dock inte förberedande besök och studiebesök).

Om ett projekt tilldelats bidrag inom Nordplus junior i tidigare ansökningsomgångar, utesluts projektet från finansiering, om den nya ansökan är jämförbar med de tidigare ansökningarna (exempelvis en kopia av tidigare ansökningar, utan utveckling från tidigare ansökningar).

Projektperioden kan tidigast börja när beslut om att projektet är godkänt har skickats ut, i maj för de som ansökt i vårens omgång och i november för höstens omgång. Om ett projekt beräknas pågå under tre terminer ansöker man om två år som projektperiod.

Mobilitetsaktiviteter kräver ett samarbete mellan åtminstone två partners (inklusive koordinatorn) från två olika Nordplusländer. Följande aktiviteter är giltiga:

 1. Förberedande besök

Målet för förberedande besök är att institutioner får möjlighet att planera och förbereda ett kommande långsiktigt samarbete, och att formulera en ansökan för Nordplus junior. Huvudprincipen är att en av de deltagande institutionerna fungerar som värd för mötet. Det är möjligt att söka bidrag för max ett möte med två deltagande lärare per organisation och land. För värdorganisationen utgår inget mobilitetsbidrag. Förberedande besök går inte att kombinera med andra mobilitetsaktiviteter eller utvecklingsprojekt.

Giltiga deltagare: Lärare och annan pedagogisk personal.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period av 1 år.

Aktivitetslängd: Förberedande besök kan pågå i högst 5 dagar, inklusive 2 resdagar.

 • Lärarutbyten

Personal inom de giltiga målgrupperna kan söka för olika former av lärarutbyten, till exempel att undervisa på en annan skola, jobbskuggning, eller erfarenhetsutbyten där lärarna tar del av utbildningen i de andra länderna. Utbytet kan ske mellan två och flera skolor.

Giltiga deltagare: Lärare och annan pedagogisk personal.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period av 1–2 år.

Aktivitetslängd: Utbytet kan vara från en vecka, 5 dagar (minst 3 arbetsdagar och 2 resdagar) upp till 2 år.

      C. Klassutbyten

Ett elevutbyte kan gälla grupper av elever eller klasser från åtminstone två deltagande länder i Nordplus som vill samarbeta kring ett gemensamt tema inom någon eller några av målsättningarna i Nordplusprogrammet. Det gemensamma samarbetstemat ska ha ett pedagogiskt innehåll och kopplas till läroplanerna. Projekten kan innehålla inslag av praktik och teoretiska studier. Alla deltagande partners förutsätts ha nytta och behållning av samarbetet.

Bidrag kan ges för maximalt 30 elever per skola och två medföljande lärare per tio elever. Reser man med färre elever än 10 kan två medföljande lärare beviljas.

Giltiga deltagare: Elever och medföljande lärare.

Projektperiod: Genomföras antingen inom 1 år eller maximalt 2 år – fördelningen av antal elever per år, bör beskrivas så långt det är möjligt i ansökan.

Aktivitetslängd: Utbytet kan vara från 5 dagar (minst 3 arbetsdagar och 2 resdagar) upp till 3 veckor.

Exempel: Två skolor från två olika Nordplusländer samarbetar kring ett klassutbyte. Varje skola kan få mobilitetsbidrag för 30 elever och 6 medföljande lärare. De kan då välja att genomföra dessa totalt 72 utbyten under ett år. Men de kan också välja att sprida utbytena under en längre period – maximalt två år. Den önskade perioden för genomförandet (1 – 2 år) måste anges i ansökan.

D. Studiebesök

Skolor och utbildningsförvaltningar kan arrangera studiebesök till andra skolor, utbildningsorganisationer, forskningscentra, myndigheter, skolhuvudmän och företag etc. Besöket ska bidra till ny kunskap, erfarenheter och perspektiv relevanta för professioner inom utbildningssektorn och måste tydligt svara mot ett identifierat utvecklingsbehov för organisationen.

Bidrag kan beviljas för minst 2 och maximalt 5 personer/besök och organisation. Bidrag kan beviljas för maximalt 5 dagar per person och ett besök/ansökan. En organisation kan endast ansöka och beviljas om ett studiebesök per ansökningsomgång. Ansökande organisation utser en värdorganisation i ett annat nordiskt eller Baltiskt land för sitt besök. Man kan utföra andra relevanta möten under sin vistelse men samtliga aktiviteter måste tydligt motiveras i ansökan.

Giltiga deltagare: Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal samt personal på utbildningsförvaltningar. OBS! Bidrag beviljas inte till elever.

Projektperiod: Aktiviteten måste utföras under en period om 6 månader.

Aktivitetslängd: Ett studiebesök kan pågå i 1–3 dagar exkl. resdagar.

Ansökningsomgång: Studiebesök kan endast ansökas om under höstens ansökningsomgång.

Prioriteringar: Vid behov kommer följande prioriteringar att tillämpas; geografisk spridning, nya organisationer i Nordplus junior.

Utvecklingsprojekt

Ansökningar för stöd gällande utvecklingsprojekt kräver en överenskommelse mellan minst tre organisationer från tre olika deltagande länder.

Skolor kan bilda projektsamarbeten kring ett specifikt tema som överensstämmer med målsättningarna i Nordplus och för de deltagande organisationernas utvecklingsbehov. Projektsamarbeten är långsiktiga projekt med mål att ge skolor möjligheter att bland annat utveckla pedagogiska och didaktiska metoder. Projekten ska vidga perspektiven på de valda temana.

Några exempel på områden för projektsamarbeten:

 • Kvalitetssäkring
 • Spridning av projektresultat
 • Utveckling och förbättring av pedagogiska och/eller didaktiska metoder
 • Utveckling av läroplaner

Det är också möjligt för olika grupper, organisationer eller institutioner att bilda nätverk som samarbetar inom utbildningssektorn. I tematiska nätverk utbyter deltagare kunskap och erfarenhet kring ett gemensamt utvecklingsområde, ämne eller utmaning. De deltagande aktörerna kan arbeta med ett gemensamt tema eller en gemensam frågeställning inom ramarna för Nordplus målsättningar. Detta kan generera nya idéer och förslag till framtida initiativ.

Några exempel på aktiviteter inom nätverksstöd:

 • Administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk
 • Informationsaktiviteter
 • Spridning av resultat, till exempel spridningsseminarier

Utvecklingsprojekt kan söka bidrag för maximalt två år.