Ekonomi och bidrag

Bidrag från Nordplus junior är baserade på fasta enhetskostnader för olika typer av utgifter som är kopplade till den ansökta aktiviteten.  Medel från Nordplus ska ses som ett bidrag till projektets kostnader. Alla deltagande organisationer måste därför räkna med viss grad av medfinansiering.  

Medfinansieringen behöver inte dokumenteras eller specificeras i vare sig ansökan eller slutrapport. Enhetskostnaderna är redan beräknade att inkludera ett visst mått av medfinansiering.

Vidare är systemet med enhetskostnader baserat på att det är genomförandet av aktiviteterna i projektet som ska redovisas och inte de faktiska kostnaderna. Detta medför en större flexibilitet i hur ni använder medlen i relation till hur aktiviteten genomförs. Vi rekommenderar att ni utvärderar hur stor medfinansiering som krävs för att genomföra projektet innan ni ansöker.  

I guiden Advice on financial management and documentation for granted projects hittar ni mer detaljerad information om hur ni rapporterar och dokumenterar aktiviteter. Guiden kan ni ladda ner från Nordplusonline.org

Mobilitetsprojekt och utvecklingsprojekt följer två olika bidragssystem som beskrivs nedan.

Bidrag för mobilitetsaktiviteter täcker resekostnader för elever, och både rese- samt boendekostnader för lärare och annan pedagogisk personal.

Bidrag för utvecklingsaktiviteter täcker resekostnader, kostnader för kost och logi samt andra relevanta kostnader i samband med projektaktiviteterna. Mer information följer nedan.

Finansiering av mobilitetsprojekt

Finansiering av Nordplus juniort mobilitetsprojekt är baserat på fasta enhetskostnader för:

 • Projektplanering*
 • Tur- och returresor
 • Uppehälle (kost och logi) för pedagogisk personal

* Notera att ett administrativt bidrag för projektplanering endast beviljas projekt med en budget över 15 000€.

Belopp per deltagande organisation för projektplanering.
*OBS endast för budget över 15 000€
 
Kordinator3000 €
Partner1000 €

Bidraget för projektplanering kan användas till administrativa kostnader relevanta för projektet. Det kan till exempel täcka extra kostnader för resa, uppehälle eller arrangemang av digitala möten som komplement till de fysiska.

Bidraget är en klumpsumma och är därför oberoende av projektlängd, innehåll och typ. Bidraget betalas ut till koordinerande organisation. Koordinator beviljas ett högre belopp än sina partners eftersom de förväntas viga mer resurser till projektet.

Fastställda maximala belopp för mobilitetsprojekt:

 • Förberedande besök (avser endast lärare/pedagogisk personal)
 • Lärarutbyten (och annan pedagogisk personal)
 • Klassutbyten
 • Studiebesök

Fastställda maximala bidragsbelopp för resa (mobilitetsaktivitet A, D och E)

 

Resväg

Belopp (tur och/retur

Till och från Grönland

1300 €

Till och från Färöarna och Island

660 €

Mellan Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland

330 €

Inrikes, mer än 500 km, tur och retur

175 €
Bidrag för inrikes resor kan tillämpas både för resor i det landet, och i landet där partnerskolan finns.  
.   

*Beloppet för inrikesresor kan sökas för resor om avståndet mellan skolan och den närmsta internationella flygplatsen, tåg- eller busstationen överstiger 500 km tur och retur. Detta rör resor både inom hemlandet och/eller i partnerlandet. I ansökningssystemet Espresso söker man detta bidrag genom att man väljer samma land som till- och från-land, samt ”0” i vistelsetid. Detta bidrag söks alltså utöver övriga ordinarie resebidrag mellan deltagande länder.

Fastställda maximala belopp för uppehälle (kost och logi) - lärare och annan personal:

Förutom resebidragen kan lärare och pedagogisk personal dessutom erhålla bidrag för uppehälle enligt tabellen nedan.

Fastställda maximala belopp för uppehälle (kost och logi)
Enbart för lärare och pedagogiskt personal
Dag VeckaMånad
Lärare och elevansvarig100 €500 €1350 €

Finansiering av utvecklingsprojekt

Bidrag för utvecklingsprojekt tilldelas enligt fasta enhetskostnader för resor, uppehälle, samt andra relevanta utgifter för projektet. Systemet innebär flexibilitet och tillåter att man flyttar medel inom de olika posterna i projektbidraget. Se guiden Advice on financial management and documentation for granted projects på nordplusonline.org för mer information.

Programmet tillhandahåller bidrag för två kostnadskategorier:

 • Projektplanering, genomförande av projektet och resultatspridning.
 • Transnationella möten

I ansökningar för utvecklingsprojekt måste en separat budget baserad på kostnadskategorierna ovan bifogas. Budgetmallen finns på www.nordplusonline.org och som länk i ansökningssystemet Espresso.

Projektplanering, genomförande och resultatspridning

Syftet med bidraget är att det ska täcka de administrativa kostnaderna samt utgifter för spridning av projektets resultat, vilket är obligatoriskt för alla Nordplusprojekt. Administrativa utgifter kan vara olika typer av kostnader för att koordinera och delta i ett projekt, till exempel bokföring, rapportering, möten samt arrangemang av digitala möten osv.

Kostnader för spridning av projekt kan till exempel vara, publicering av rapporter och broschyrer, översättning, webbsidor, konferenser, seminarier och möten. Till viss mån kan även utgifter för talare och förtäring vara inkluderade.

Det går inte att ansöka separat om utgifter för service och externa leverantörer, som till exempel avgifter.  Dessa kostnader kan dock täckas av denna enhetskostnadskategori eller av egen medfinansiering.

Bidraget är en klumpsumma och är således oberoende av projektets längd, typ och innehåll. Det betalas till koordinerande organisationen vid beviljad ansökan. Den koordinerade organisationen får ett högre belopp då de beräknas ha högre omkostnader.

Belopp per deltagande organisation för projektplanering.
Genomförande och resultatspridning
 
Kordinator3000 €
Partner1000 €

Transnationella möten

Detta bidrag täcker resor och uppehälle för möten mellan projektpartners med syfte att planera, följa upp och koordinera projektet. Andra typer av möten till exempel nätverksmöten, mindre seminarier/kurser med medverkan av partnerns egen personal, och så vidare, kan också ingå i denna enhetskostnad.

Kostnader för större, externa evenemang med medverkan av personer utanför partnerskapet ska täckas av enhetskostnaderna för ”projektplanering, genomförande och resultatspridning”.

Notera att enhetskostnaderna inkluderar både resa och kostnader för uppehälle. Enhetskostnaderna är baserade på de befintliga resekostnaderna för mobilitet, med extra bidrag till logi.

Enhetskostnader per deltagare per transnationellt möte
Till och från Grönland1600 €
Till och från Färöarna och Island960 €
Mellan Danmark, Estland, FInland, Letland, Litauen, Norge, Sverige och Åland630 €
*Inrikes, längre en 500km tur och retur175 €
**Inrikes, längre än 500km tur och retur475 €

* Enhetskostnaden för inrikes resa är ett tillägg till enhetskostnaden för transnationella resor. Bidrag för inrikes resor kan ansökas om avståndet mellan deltagarens hemstad och den närmaste internationella flygplatsen, tåg, busstation är längre än 500 km tur och retur.

** Enhetskostnaden för inrikes resa och uppehälle kan även ansökas om från deltagare från partnerinstitutioner i samma land som värdinstitutionen om avståndet tur och retur överstiger 500 km.

Klumpsummeprincipen       

När en ansökan har blivit godkänd informeras sökanden om hur mycket projektet har tilldelats. Detta uttrycks i ett antal godkända mobiliteter (1 mobilitet = 1 tur- och returresa mellan deltagare i ett mobilitetsprojekt), eller godkända transnationella möten inom projekt/nätverk.

Alla projekt omfattas av klumpsummeprincipen. Principen innebär att om partners inom ett projekt lyckas finansiera antalet mobiliteter med en mindre summa än det tilldelade bidraget, kan det överskjutande beloppet användas till aktiviteter som är viktiga för projektet utan att vara tvungna att framvisa bevis på dessa kostnader. Överskjutande belopp kan till exempel användas för att täcka kostnader för elevers uppehälle (mat och logi) eller för andra kostnader som är till gagn för att nå projektets mål.

I sin slutrapport ska bidragstagarna intyga det verkliga antalet utförda mobiliteter inom projektet. Om de har utfört färre mobiliteter än de fått bidrag för måste en återbetalning ske.

Icke godkända kostnader

 • Fasta kostnader, såsom allmänna ospecificerade kostnader som inte är direkt kopplade till projektet/nätverket.
 • Kontorsutrustning (såsom IT-utrustning och fasta inventarier).
 • Kostnader för icke nordiska eller icke baltiska deltagare.
 • Kostnader för aktiviteter utanför Norden eller Baltikum.

Deltagare med särskilda behov

Kostnader som omfattar deltagare med särskilda behov kan godkännas upp till 100%. Vid behov av extra stöd och hjälp kan extra bidrag sökas både i och utanför ordinarie ansökningsomgång. Om bidrag söks vid ansökningstillfället skall detta förklaras. Sker ansökan utanför ordinarie ansökningsomgång riktas den direkt till huvudadministratören för Nordplus junior och gäller enbart redan beviljade projekt.

Läkarintyg eller intyg utfärdat av skolhälsovården krävs, men skall sparas hos organisationen, de skall inte bifogas ansökan. Extra finansiering kan godkännas för att täcka kostnader för ledsagare, tolk eller dylikt.

Otillåten användning av bidrag

Om bidraget inte används i enlighet med kontraktet, och/eller om slutrapporten inte skickas in enligt överenskommelsen, kan huvudadministratören hålla tillbaka slututbetalningen eller kräva återbetalning.

Utbetalningar och revision

Alla sökande får ett detaljerat besked om vilket stöd som de har beviljats. Om endast delar av ansökan har beviljats får den sökande tydlig information om detta och orsakerna till reduceringen. Reduceringar kan bero på ogiltiga kostnader, beräkningsfel, eller att endast vissa aktiviteter godkänns. Ansökningar som inte är giltiga eller uppnår tillräckligt god kvalitet avslås.

Utbetalning sker till koordinator för projektet. Koordinatorn har ansvar för bidragen under hela kontraktsperioden. Inom respektive projekt beslutar koordinator och partner(s) tillsammans hur bidragen ska fördelas mellan de deltagande institutionerna.

För ansökningar som blivit beviljade 15.000 euro eller mindre, utbetalas 100% efter att kontraktet har undertecknats. De beviljade ansökningarna över 15.000 euro får utbetalningar i två omgångar, 80% efter att kontraktet har undertecknats och det resterande beloppet (20%) efter att slutrapporten har godkänts.  Bidraget betalas ut i euro och det bör inte konverteras till landets valuta eftersom man då riskerar att förlora bidrag på grund av växlingar i valutakurser.

Observera att UHR, Universitets- och högskolerådet, gör utbetalningarna senast 45 kalenderdagar efter att undertecknat kontrakt har inkommit till Nordplus juniors administration.

De beviljade bidragen ska bokföras enligt nationella/interna föreskrifter som ett eget projekt i institutionens bokföring, så att alla utbetalningar tydligt framgår vid eventuell revision. Underlag sparas i minst fem år.

På www.nordplusonline.org finns följande guider och budgetmall:

“User and help guide when applying in Nordplus Junior”“Nordplus budget model” (för utvecklingsprojekt)

“Advice on financial management and documentation for granted projects”

“User and help guide when reporting in Nordplus junior”

Budget mall

Budget mall 2024 för Nordplus Junior