Inspiration til Föräldrar om Barns Aktive Lärande.

Sedan i augusti 2015 arbetar pedagoger och lärare från Lettland, Litauen och Norge tillsammans för att inspirera och uppmuntra föräldrar att vara en aktiv del i sina barns lärande. 

”Vi vill inspirera föräldrar att vara en aktiv del av sitt barns lärande”

För att öka läsförståelsen hos barn behövs många olika typer av insatser. Det handlar inte bara om förskola och skola utan också om föräldrarnas påverkan och ansvar. Det har ett Nordplus Junior-projekt tagit fasta på. Sedan i augusti 2015 arbetar pedagoger och lärare från Lettland, Litauen och Norge tillsammans för att inspirera och uppmuntra föräldrar att vara en aktiv del i sina barns lärande. 

"I samhällsdebatten i Lettland kretsar mycket av diskussionen kring skolan, lärarna och skolans ansvar, men inte lika mycket kring vilket ansvar och roll som föräldrarna faktiskt har. Vi vet att föräldrar spelar stor roll för barns inlärning och det tar vi fasta på i vårt projekt", berättar Edmunds Vanags, projektdeltagare och verksam vid den lettiska utbildningsorganisationen Pasakas.

Syftet med projektet är att hitta vägar för att nå föräldrar och att skapa en förståelse hos dem om vikten av att vara en aktiv del i sitt barns lärande. Forskning har visat på tre faktorer som i hög grad påverkar barns inlärning och läsförståelse: familjen, barnets lärare och skola, och utbildningssystemet.

"Vi har därför valt att försöka hitta en hållbar modell som knyter samman faktorerna för att kunna arbeta förebyggande kring barns inlärning. Modellen bör ses som ett komplement till ordinarie läroplaner och ett stöd för förskola och skola i deras kontakt med föräldrar", säger Edmunds Vanags.

Från nationellt till internationellt

För att öka resultaten på lång sikt har man i projektet valt att fokusera sitt arbete på yngre barn och arbeta mot förskolan och grundskolan. Efter att ha analyserat lettiska forskningsresultat kring läsvanor i hemmet för yngre barn, var det tydligt att det finns en potential att arbeta med föräldrar kring det. Även undersökningar som PIRLS visar att barn som kommer från en miljö där föräldrar tidigt är aktiva med läsning presterar bättre i skolan.

"Tanken på ett internationellt samarbetsprojekt dök upp när funderade på hur vi skulle kunna utveckla en modell att arbeta vidare med. Vi tror att vi kan åstadkomma mer om vi samarbetar med andra", säger Sabine Vilcina, projektkoordinator på Pasakas.

Med den utgångspunkten sökte Pasakas till Nordplus Junior och kom i kontakt med en skola i Litauen och en förskola i Norge. Bland annat PISA-undersökningar visar att de tre länderna har en liknande problematik kring lågpresterande elever och deras läsförståelse.

"Vi hoppas hitta en gemensam hållbar modell som vi alla kan använda oss av. För att lyckas behöver vi knyta ihop forskning med utveckling av metodik, som sedan implementeras och stöttas av coachande aktiviteter", säger Sabine Vilcina.  

Inspiration och förståelse

Tanken är att man inom projektet ska ta fram olika typer av pedagogiska verktyg och material som både förskola och skola kan använda sig av för att hjälpa föräldrar att aktivt bidra i hemmamiljön. Under en testperiod kommer tjugo föräldrapar från respektive land att testa och utvärdera modellen tillsammans med de medverkande förskolorna och skolorna.

Projektet har endast pågått i två månader, men projektdeltagarna i de tre länderna är eniga över vad som är viktigt.

"Den huvudsakliga poängen med vårt gemensamma arbete är att få till en ömsesidig förståelse och ett samarbete mellan föräldrar, förskola och skola", säger Sabine Vilcina. "Vi vill inspirera föräldrar till att vara en aktiv del av sitt barns lärande från ett tidigt skede".