Nätverket NordBiz – värdefullt nordisk-baltiskt samarbete

Nätverket NordBiz för högskolor från nordiska och baltiska länder har en lång historia av samarbete i regionen. De deltagande studenterna och institutionerna i nätverket har gjort det möjligt att skapa långvariga relationer, utveckla kurser och definitivt förbättrat alla deltagares interkulturella färdigheter.

Nätverket NordBiz för högskolor från nordiska och baltiska länder har en lång historia av samarbete i regionen. Hittills har NordBiz till exempel arrangerat årliga intensivkurser med aktuella teman. Samarbetet är oerhört värdefullt för de deltagande studenterna och för institutionerna i nätverket; det har gjort det möjligt att skapa långvariga relationer, utveckla kurser och definitivt förbättrat alla deltagares interkulturella färdigheter.

NordBiz-nätverkets historia och omfattning

Nätverket NordBiz etablerades 1993 då tre högskolor från Finland, Sverige respektive Danmark tyckte att ett internationellt nätverk skulle ge dem ett bredare perspektiv, ömsesidig förståelse för den nordiska identiteten samt förbättra lärandet och undervisningen vid nätverkets högskolor med hjälp av nya metoder och pedagogiska lösningar. Sedermera har nätverket vuxit till att omfatta åtta universitet i åtta nordiska och baltiska länder.

Detta partnerskap har resulterat i framgångsrikt samarbete inom många områden, bland annat årliga intensivkurser vid ett av nätverksuniversiteten, ett program med dubbelexamen, student- och lärarutbyte, dekanusmöten samt arbetsgrupper för olika utvecklingsprojekt (digitalisering av ekonomutbildningen, inkubatorer, mentorer, arbetspraktik). Det har även sporrat deltagande företag genom att ge dem insikter i fördelarna med nordiskt samarbete på olika nivåer när det gäller upphandling, logistik, ledarskap och den nordiska välfärdsmodellen som del av makroekonomin.

 

Nordisk-baltiska aspekter i NordBiz-nätverkets intensivkurser

Målet med intensivkurserna är att studenterna under kursen ska lära känna skillnader i kultur och affärspraxis mellan grannländerna, få praktisk erfarenhet av att jobba i multikulturella grupper, skapa egna nätverk av framtida affärsmänniskor och utveckla sin personliga kompetens inom nordisk-baltisk förståelse. Temat varierar från år till år och grupperna producerar inte bara landsrapporter och analyser över landsgränserna, utan även verkliga lösningar för de deltagande företagen från olika områden av affärslivet.

Intensivkursen Nordic-Baltic Perspectives on Marketing (2004–2013) utgick från idén att lyfta det nordiska marknadsföringstänkandet till samma nivå som den dominerande angloamerikanska synvinkeln inom marknadsföringsundervisningen. Den första kursen var lyckad och inspirerade till att planera och genomföra ytterligare två intensivkurser: Business Strategies for Sustainable Development (2011–2013) och Business Ethics and Entrepreneurship (2014–2016).

“Kursen utvecklade mina kunskaper om relationsmarknadsföring och den förbättrade min förståelse av kulturella skillnader och hur de påverkar bilateral handel, ledarskap osv. En kurs som den här är bra för ens personliga utveckling, och jag återvände hem med ett nordisk-baltiskt nätverk som jag har haft stor nytta av efter kursen." Steen Fleck, Bachelor-studerande i internationellt ledarskap
Aarhus universitet, Institutionen för företagsutveckling och teknologi, Danmark

“Oavsett om du är utbytesstuderande i en vecka eller ett år, så ger den här kursen dig erfarenheter som ingen annan har. När man träffar personer från andra länder och hör andra studenters åsikter och tankar så utmanas ens egna tankar och man utvecklas som person. Den här kursen fick mig att inse att de nordisk-baltiska länderna är ganska olika trots att de geografiskt ligger nära varandra.”

Emelie Linheden, magister i internationell marknadsföring

Mälardalens högskola, Sverige

Kontinuitet och förtroende

Resultatet av detta långvariga samarbete är genuina och aktiva relationer mellan lärare, studerande och dekaner från alla partnerinstitutioner. Därmed har nätverket kunnat utveckla och främja interkulturella och tvärvetenskapliga kurser och även gett mervärde åt den befintliga utbildningen i en ständigt föränderlig global miljö.