Aktiviteter i programmet

I Nordplus Voksen kan man søge tilskud til følgende aktiviteter:

Mobilitetsprojekter

 • forberedende besøg
 • udveksling af undervisere og andet personale inden for voksenuddanelse
 • udveksling af voksen-elever og kursister

Samarbejdsprojekter

 • tematiske netværk
 • udviklingsprojekter
 • kortlægningsprojekter

Tilsammen understøtter disse aktivitetstyper forskellige faser og dele af samarbejdet: Fra den opsøgende og kontaktskabende fase til netværksdannelse og udveksling af erfaringer til gennemførelse af egentlige kortlægnings- og udviklingssamarbejder.

Mobilitetsprojekter

Mobilitetsprojekter baserer sig på samarbejde mellem mindst to organisationer fra mindst to forskellige programlande inden for en periode af max. 2 år. Man kan søge om følgende:

Forberedende besøg

Sigtet med forberedende besøg er at understøtte forberedelsen og udarbejdelsen af projekter og ansøgninger inden for Nordplus Voksen-programmets øvrige projekttyper.

Man kan søge tilskud til rejse og ophold til deltagelse i et fælles møde mellem organisationer fra mindst to forskellige lande. Formålet med mødet skal være at afklare samarbejdsmuligheder og/eller planlægge en konkret ansøgning til en kommende ansøgningsfrist til Nordplus Voksen.

Der kan almindeligvis gives tilskud til ét forberedende møde af maksimalt fem dages varighed inklusiv rejsetid med deltagelse af op til to repræsentanter fra hver tilrejsende organisation.

Én af de deltagende organisationer fungerer som vært ved det forberedende møde. Der kan kun søges tilskud til dækning af de tilrejsende organisationers rejseomkostninger. Værtsorganisationen kan dermed ikke modtage tilskud.

Ansøgningen skal beskrive de følgende elementer:

 • Et detaljeret program for det planlagte besøg
 • Det fremtidige projekts baggrund og motivation samt overordnede emner og målsætninger
 • Hver organisations bidrag og kompetencer i forhold til det fremtidige projekt

Tilskud til generel erfaringsudveksling/studieture mellem organisationer, der ikke sigter mod udarbejdelsen af et fælles projekt, skal søges under ”udveksling af undervisere og andet personale inden for voksenuddannelse ”, som er beskrevet nedenfor.

Udveksling af undervisere og andet personale inden for voksenuddannelse

Formålet med udvekslingen er at give deltagerne nye professionelle kompetencer og indsigt i andre kulturer og læringstraditioner for herigennem at styrke kvaliteten af voksenuddannelse. Et andet formål er, mere generelt, at styrke samarbejde og udveksling af erfaringer mellem nordiske og baltiske aktører.

Man kan søge tilskud til rejse og ophold til underviseres og andet relevant personales deltagelse i efteruddannelseskurser, selvtilrettelagte studieophold og undervisningsophold i relevante institutioner og organisationer i et andet nordisk/baltisk land. Derudover kan man søge om tilskud til projektstyring, hvis ens projekt lever op til kravene til ansøgt tilskud eller antal rejsende deltagere. Disse kriterier forklares nærmere i afsnittet "Økonomi og tilskud".

Det er alene lærere, undervisere og andet relevant personale, der varetager eller har ansvar for undervisning af voksne, der kan få støtte til udvekslingsophold. Vær opmærksom på, at ansøgninger om udveksling af undervisere fra videregående uddannelser (högre utbildning) eller fra grundskole/ungdomsuddannelser skal indsendes til henholdsvis Nordplus Videregående Uddannelse (Nordplus Högre Utbildning) og Nordplus Junior.

Derudover skal ansøgninger følge nedenstående kriterier for at være støtteberettigede:

 • Opholdet skal i udgangspunktet have en varighed på minimum 3 dage, dvs. tre fulde arbejdsdage, eksklusive rejsetid
 • Antallet af deltagere i hvert enkelt udvekslingsforløb bør ikke overstige 2 personer fra hver organisation, medmindre behovet for flere deltagere er tydeligt motiveret i ansøgningen.
 • Ansøgningen kan i sin helhed omfatte udveksling af flere personer mellem flere deltagerorganisationer, men det enkelte ophold skal være individuelt tilrettelagt og finde sted i en partnerorganisation. Studieture med korte besøg på flere institutioner og organisationer vil ikke blive prioriteret.
 • Ansøgningen må gerne omfatte både besøg og genbesøg, men genbesøg er ikke påkrævet for at opnå tilskud.
 • Et detaljeret program for det planlagte ophold med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
 • Alle planlagte ophold skal være afsluttede inden for to år, som er maksimumperioden for mobilitetsprojekter.

Udveksling af voksen-elever og kursister

Formålet med udvekslingen er at give deltagerne nye kompetencer og/eller faglige færdigheder og indsigt i andre kulturer. Et andet formål er, mere generelt, at styrke samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem nordiske og baltiske aktører inden for voksenuddannelsesområdet.

Man kan søge tilskud til rejse og ophold i forbindelse med udveksling af voksen-elever og kursister mellem nordiske/baltiske institutioner og organisationer. Derudover kan man søge om tilskud til projektstyring, hvis ens projekt lever op til kravene til ansøgt tilskud eller antal rejsende deltagere. Disse kriterier forklares nærmere i afsnittet "Økonomi og tilskud".

Voksen-elever, der deltager i erhvervsfaglig efter-videreuddannelse, er også berettiget til tilskud fra Nordplus Voksen, mens tilskud til udveksling af elever i grundlæggende erhvervsuddannelser skal søges i Nordplus Junior.

For at være støtteberettiget skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Opholdet skal have en varighed af minimum tre dage, dvs. tre fulde arbejdsdage, eksklusive rejsetid.
 • Opholdet skal have form af et uddannelsesophold og/eller praktikophold, hvor kursisterne/eleverne indgår i læringsaktiviteter hos værtsorganisationen sammen med kursister fra værtslandet og/eller er i praktik i en virksomhed.
 • Et detaljeret program for det planlagte ophold med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
 • Ansøgningen må gerne omfatte både besøg og genbesøg, men genbesøg er ikke påkrævet for at opnå tilskud.
 • Ansøgningen kan i sin helhed omfatte udveksling af flere kursister/elever mellem flere deltagerorganisationer, men det enkelte ophold skal være individuelt tilrettelagt og finde sted i en partnerorganisation/virksomhed. Studieture med korte besøg på en række institutioner/virksomheder kan ikke bevilliges.
 • Alle planlagte ophold skal være afsluttede inden for 2 år, som er maksimumperioden for mobilitetsprojekter.

Vær opmærksom på, at man kan søge tilskud til medfølgende undervisere, når man rejser med voksen-elever og kursister. Se også afsnittet om "Deltagere med særlige behov" i afsnittet Økonomi og tilskud.

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter af alle typer baserer sig på samarbejde mellem mindst tre organisationer fra mindst tre forskellige programlande og kan højst vare to år. Man kan søge om følgende projekttyper:

Tematiske netværk

Formålet med tematiske netværk er at give organisationer, institutioner, foreninger og lignende mulighed for at danne netværk på tværs af de nordiske og/eller baltiske lande. Tematiske netværk skal skabe nye og mere permanente relationer og partnerskaber.

I tematiske netværk arbejder de deltagende organisationer med et fælles tema i form af en problemstilling, et emne eller en udfordring. Forløbet baserer sig på udveksling af viden og erfaringer om det valgte tema, som skal danne grundlag for ny viden og forslag til nye initiativer.

For at være støtteberettiget skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Netværket skal udveksle viden og erfaringer i relation til et bestemt emne, en problemstilling eller udfordring, som er relevant for alle deltagende partnere.
 • En konkret arbejdsplan med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
 • Arbejdet skal føre til ny viden og nye ideer, som er relateret til det valgte tema.
 • Ansøgninger, der tager udgangspunkt i nye konstellationer og samarbejder, hvor flere forskellige typer aktører er repræsenteret, har høj prioritet.

Arbejdet i netværket kan om muligt omsættes til konkrete forslag til udviklings- eller kortlægningsprojekter under Nordplus Voksen.

Udviklingsprojekter

Formålet med udviklingsprojekter er at give nordiske og baltiske aktører mulighed for at udføre udviklingsarbejde i fællesskab inden for voksnes læring. Arbejdet i udviklingsprojekter skal føre til udvikling af et eller flere "produkter", fx nyt undervisningsmateriale, (online) kursusforløb, moduler, metoder, platforme etc. Sigtet skal være at øge voksnes muligheder for læring, højne kvaliteten eller imødekomme nye eller ændrede læringsbehov. Heri indgår også udvikling af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere, voksenvejledere og andre læringsansvarlige på området.

For at være støtteberettiget skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Et udviklingsprojekt bør basere sig på foreliggende viden og erfaring inden for det pågældende felt, så det ikke duplikerer tidligere projekter og resultater.
 • En detaljeret aktivitetsplan med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
 • Et udviklingsprojekt skal være produktorienteret, sådan at der ved projektets afslutning altid foreligger et eller flere produkter, som er fuldt udviklede og gjort tilgængelige for den bredere offentlighed. Det er også et krav, at produkter, som er udviklet med støtte fra Nordplus, bærer Nordplus-logoet.

Kortlægningsprojekter

Formålet med kortlægningsprojekter er at skabe ny viden og/eller indsamle, afdække og analysere eksisterende viden og erfaring vedrørende voksnes læring. Kortlægningsprojekter kan fx omfatte beskrivelser af og statistikker over specifikke voksenlæringsfelter og -traditioner. Det kan fx være sammenligninger mellem lande eller mellem forskellige systemer eller sektorer inden for voksnes læring.

Kortlægningsprojekter søger at gøre status, definere udviklingsbehov og opstille anbefalinger til fremtidige tiltag og dermed danne afsæt for, at andre kan igangsætte nye initiativer og projekter.

For at være støtteberettiget skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Et kortlægningsprojekt skal basere sig på eksisterende viden og allerede gennemførte undersøgelser, sådan at det ikke duplikerer tidligere undersøgelser og udredninger.
 • Et kortlægningsprojekt skal have generel relevans, og resultaterne skal være anvendelige uden for kredsen af projektdeltagere.
 • En detaljeret aktivitetsplan med klare mål og forventede resultater skal indgå i ansøgningen.
 • Et kortlægningsprojekt involverer typisk en kombination af praktikerorganisationer og forskningsbaserede institutioner med erfaring og ekspertise inden for voksnes læring
 • Ansøgninger, der involverer forskellige typer af organisationer/institutioner har høj prioritet.
 • Projektresultaterne skal offentliggøres, og det er derfor centralt, at ansøgningen redegør for, hvordan den indsamlede viden tænkes bearbejdet og publiceret, fx i form af en rapport eller lignende. Rapporter og lignende skal bære Nordplus-logoet.