Målgrupper för programmet

Nordplus Högre utbildnings målgrupper är studenter som studerar för en grad på kandidat- eller magisternivå (bachelor/master), akademisk och annan personal vid universitet och högskolor samt andra aktörer som arbe­tar med eller har starka intressen inom högre utbildning.

Samarbetet kan ske på två olika sätt:

  • Som ett nätverk. Det vanligaste sättet att organisera samarbetet i programmet är genom nätverk. Ett nätverk är vanligtvis tematiskt eller ämnesspecifikt och strävar till ett långvarigt samarbete kring olika aktiviteter.
  • Som ett projektpartnerskap. Denna samarbetsform är tidsbunden och tillsatt för ett särskilt projekt med definierat resultat.

Ett nätverk eller projektpartnerskap ska omfatta minst tre institutioner från tre olika länder. Färöarna, Grönland och Åland definieras som länder i programmet.

Som ett undantag, då ansökan omfattar endast mobili­tet, kan ett bilateralt samarbete mellan en sändande och en mottagande institution godkännas.

En koordinerande institution ska utses som ansvarig för ansökan och de beviljade medlen under hela kontraktsperioden. Den koordinerande institutionen ansvarar sålunda också för slutrapporten för hela nätver­kets/projektpartnerskapets del. Endast lärosäten inom högre utbildning, som är erkända av nationella myndigheter, kan fungera som koordinator. Om andra organisationer än lärosäten inom högre utbildning ingår i ett nätverk/projektpartnerskap, ska det finnas åtminstone två universitet/högskolor från två olika länder med i samarbetet.