Introduksjon til Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal gir støtte til tverrsektorielle prosjekter og nettverksaktiviteter i Norden og Baltikum. Alle institusjoner og organisasjoner som arbeider med utdanning og livslang læring kan søke, og prosjekter kan også involvere partnere utenfor utdanningsområdet.

En søknad om støtte til prosjekt- og nettverksaktiviteter fra Nordplus Horisontal må involvere deltakere fra minimum tre nordiske og/eller baltiske land. I tillegg er det en forutsetning at søknaden involverer deltakere fra minst to sektorer. Det betyr at programmet åpner for deltakelse fra aktører som bedrifter, offentlige og private organisasjoner, parter i arbeidslivet eller ulike forvaltningsorganer, i tillegg til aktører fra alle utdanningsnivåene. Nordplus Horisontal er fleksibelt i den forstand at det kan søkes om støtte til en rekke utdanningsrelaterte aktiviteter, fra konferanser til større utviklingsprosjekt.

Nordplus Horisontal gir støtte til et bredt spekter av tema og områder. Eksempler på tema som kan støttes er aktiviteter som kobler utdanning og arbeidsliv, entreprenørskap, integrering, demokrati og aktivt medborgerskap, inkludering av marginaliserte grupper, digitalisering/IKT, etter- og videreutdanning for lærere på alle nivåer, utvikling av nye undervisningsmetoder, miljø og bærekraftig utvikling, helse, idrett, kunst og kultur. Hovedpoenget er at aktivitetene er tverrsektorielle og utdanningsorienterte.