Målgrupper for programmet

Nordplus Horisontal retter seg mot institusjoner, organisasjoner og organer i de åtte deltakerlandene og de tre autonome regionene som hovedsakelig arbeider innenfor feltet utdanning og livslang læring. En søknad om støtte til prosjekt- og nettverksaktiviteter fra Nordplus Horisontal skal involvere minimum to sektorer. Det kan være sektorer innad i utdanningssystemet, for eksempel mellom høyere utdanning og grunnopplæringen (også barnehager), eller mellom organisasjoner, institusjoner og bedrifter på tvers av offentlig, privat og/eller frivillig sektor, forutsatt at det er utdanningssamarbeid det søkes støtte til.

Aktivitetene skal involvere minimum tre partnere fra tre ulike deltakerland. Søknaden kan også inkludere deltakere fra land utenfor Norden/Baltikum som er ansett som relevante av nettverket eller prosjektpartnerne. Kostnader for partnere utenfor Nordpluslandene blir imidlertid ikke dekket av programmet. En god søknad er tverrsektoriell, både med hensyn til deltakende institusjoner/organisasjoner – og med hensyn til innhold og aktiviteter.

Programmet yter ikke støtte til individuell mobilitet, det være seg elever, studenter, undervisere eller ansatte, med mindre reiser er knyttet til prosjekt- og nettverksaktiviteter.