Introduktion till Nordplus junior

Nordplus junior ger bidrag till skolors strategiska kvalitetsarbete genom samarbeten med skolor i de nordiska och baltiska länderna, till exempel för projektsamarbete, elev- och lärarutbyten.

Nordplus junior riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska- och yrkesprogram. Elever, lärare och annan pedagogisk personal kan delta.

Genom ett projekt eller nätverk kan man stärka och utveckla samarbeten mellan skolor och organisationer i Norden och Baltikum. Det inkluderar allt från mindre samarbeten med fokus på processen och själva erfarenhetsutbytet, till större utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nya idéer, metoder och arbetssätt. Det kan även handla om utbyten för personer – till exempel kompetensutveckling för lärare och personal från förskola, grund- och gymnasieskola, eller klassutbyten med syfte att bidra till elevers måluppfyllelse.

Personal får möjlighet att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens genom erfarenhetsutbyte. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för andras sätt att undervisa och därmed en unik chans att reflektera över den egna yrkesrollen. Syftet är att ge verktyg och kompetens som utvecklar metodik och pedagogik för att främja elevernas måluppfyllelse. Samtidigt får personalen ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.

Eleverna ges möjlighet att stärka sina kunskaper och förmågor genom samarbetet med andra människor i Norden/Baltikum. Mötet med andra kulturer och andra sätt att tänka ger effekten att eleverna mognar, blir mer självständiga, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden, kring olika ämnen och sig själva.

Projekten skall utgå från verksamheternas utvecklingsbehov och mål i respektive lands styrdokument och läroplaner. Exempel på teman och områden som ett samarbete inom Nordplus junior kan handla om: entreprenörskap, inkluderande undervisning, digitalisering (IKT), främja kunskap om den nordiska och baltiska kulturen, demokrati, miljö och hållbar utveckling, integration, utbildning och arbetsliv, öka kunskaperna om de nordiska och baltiska språken, alla skolämnen som till exempel matematik och samhällskunskap, samt stärka grundläggande färdigheter som till exempel läs- och skrivutveckling.